Open navigation

Công văn 4165/BNV-TTTT ngày 01/08/2023 Triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia

BỘ NỘI VỤ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4165/BNV-TTTT

V/v triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

a) Cập nhật các quy định về cấu trúc mã định danh, định dạng dữ liệu gói tin và các yêu cầu kỹ thuật khác cho Hệ thống CSDLQG CBCCVC trong các cơ quan nhà nước được quy định tại Quyết định số 356/QĐ-BNV, hoàn thành trước ngày 15/8/20023; báo cáo Bộ Nội vụ về phương án kỹ thuật trước khi thực hiện.

b) Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ, các bộ ngành, địa phương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về CSDLQG, hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

2. Đối với các bộ, ngành, địa phương:

a) Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 356/QĐ-BNV.

b) Thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu tại phần mềm/cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương (BNĐP) để đồng bộ dữ liệu lên CSDLQG về CBCCVC khi triển khai Dịch vụ tích hợp, đồng bộ cập nhật dữ liệu từ hệ thống của BNĐP tới CSDLQG về CBCCVC.

c) Sử dụng dịch vụ dịch vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về CBCCVC tới các phần mềm/cơ sở dữ liệu của BNĐP

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Vụ/Ban tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Tổ Đề án 06 Bộ Nội vụ;
- Tập đoàn VNPT (để thực hiện);
 - Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trọng Thừa

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.