Open navigation

Công văn 6342/VPCP-TCCV ngày 18/08/2023 Chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6342/VPCP-TCCV

V/v chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của BQL An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 3907/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2023./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, CT, NNPTNT, NV, TP;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg;
- Lưu: VT, TCCV (2)TH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.