Open navigation

Công văn 3415/LĐTBXH-CNTT ngày 22/08/2023 Đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3415/LĐTBXH-CNTT 

V/v đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money...) triển khai thường xuyên, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời, thời gian thực hiện từ tháng 02 năm 2023.

Ngày 07/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money,...) từ ngân sách nhà nước, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, ngày 23/12/2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có văn bản số 5234/LĐTBXH-TTTT gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Ngày 28/3/2023, Bộ LĐTBXH tiếp tục có văn bản số 1085/LĐTBXH-TTTT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Qua báo cáo của các địa phương và các cơ quan liên quan, một số địa phương1 đã có phương pháp triển khai hiệu quả và có kết quả tích cực trong công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, tuy nhiên, còn một số địa phương2 thực hiện chưa tốt, chưa quan tâm triển khai đến nhiệm vụ này.

Để kịp thời triển khai nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo tiến độ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Nghị quyết số 124/NQ-CP, Bộ LĐTBXH đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tích cực triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1085/LĐTBXH-TTTT của Bộ LĐTBXH để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, các địa phương có thể tham khảo phương pháp, mô hình triển khai của một số địa phương đã có những kết quả tích cực nêu trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; điện thoại: 0913.324.688.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ Công tác Đề án 06/CP;
- Các đơn vị: Cục BTXH, Cục NCC, VPQGGN (để p/hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/TP trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Bá Hoan

 

 


1 Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên...

2 Bắc Kạn, Hưng Yên, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Phúc...

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.