Open navigation

Công văn 293/BCY-CTSBMTT ngày 22/08/2023 Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/BCY-CTSBMTT

V/v cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các giải pháp, sản phẩm về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp được triển khai rộng rãi và hiệu quả.

Qua khảo sát và nắm bắt tình hình, một số cơ quan, đơn vị có nhu cầu ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung. Để tiếp tục triển khai đồng bộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung.

(Quy trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung tại Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ Ban Cơ yếu Chính phủ để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ, số điện thoại: 024.3773.8668, email: ca@bcy.gov.vn. Hoặc, đồng chí Phạm Xuân Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật/Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, số điện thoại: 0986.513.266, email: pxkhang@bcy.gov.vn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng/BQP;
 - Lưu: VT, CTSBMTT. XK96.

TRƯỞNG BAN
 Vũ Ngọc ThiềmPHỤ LỤC

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KÝ SỐ TẬP TRUNG
(Kèm theo Công văn số 293/BCY-CTSBMTT ngày 22/8/2023 của Ban Cơ yếu Chính phủ)

Phần 1

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Tổng quan về giải pháp ký số tập trung

Giải pháp ký số tập trung là giải pháp ký số không sử dụng thiết bị phần cứng (USB Token, SIM PKI), trong đó khóa bí mật của các thuê bao được lưu giữ tập trung trên thiết bị HSM (Hardware Security Module) và không phải thực hiện quy trình tiếp nhận, thu hồi và khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật.

2. Đối tượng áp dụng

Giải pháp ký số tập trung được triển khai áp dụng cho thuê bao là cá nhân thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế (không bao gồm thuê bao là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và thuê bao thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến tài chính, ngân sách nhà nước).

3. Điều kiện triển khai

a) Việc gửi, nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực sử dụng giải pháp ký số tập trung giữa cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin phải được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực.

b) Đối với thuê bao:

- Có tài khoản thư điện tử công vụ đang hoạt động trên mạng Internet.

- Có thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS 14 trở lên hoặc Android 9.0 trở lên được kết nối mạng Internet và số điện thoại di động được đăng ký chính chủ.

- Sử dụng máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 trở lên được kết nối mạng Internet.

c) Đối với cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp: Có nhân sự được đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, chữ ký số để để hướng dẫn, hỗ trợ thuê bao trong quá trình triển khai, sử dụng.

d) Trường hợp các cơ quan, tổ chức có nhu cầu tích hợp giải pháp ký số tập trung vào các hệ thống thông tin dùng chung thì liên hệ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin để phối hợp, triển khai thực hiện.

Phần 2

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

1. Quy trình cấp chứng thư số

a) Thuê bao có văn bản đề nghị cấp chứng thư số theo Mẫu biểu quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng gửi cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

b) Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đăng nhập Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực tại địa chỉ https://ca.gov.vn; chọn thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân; tiến hành nhập đầy đủ thông tin yêu cầu; thực hiện ký số theo quy định và gửi hồ sơ về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

Lưu ý: Phần trích yếu của văn bản đề nghị ghi nội dung "V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân sử dụng giải pháp ký số tập trung".

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp chứng thư số hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin tiến hành tạo cặp khóa, tạo chứng thư số cho thuê bao, tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản cho thuê bao qua địa chỉ thư điện tử công vụ.

d) Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết kết quả giải quyết hồ sơ yêu cầu chứng thực (qua thư điện tử công vụ hoặc tin nhắn SMS của Người tiếp nhận chứng thư số).

2. Quy trình gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

a) Thuê bao có văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số theo Mẫu biểu quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng gửi cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

b) Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đăng nhập Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực tại địa chỉ https://ca.gov.vn; chọn thủ tục gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số; chọn chứng thư số cần gia hạn, thay đổi nội dung thông tin; nhập đầy đủ thông tin yêu cầu; thực hiện ký số theo quy định và gửi hồ sơ về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin tiến hành gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho thuê bao. Sau đó, gửi thông báo đã gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (qua thư điện tử công vụ hoặc tin nhắn SMS của Người tiếp nhận chứng thư số) và thuê bao (qua thư điện tử công vụ) được biết để sử dụng.

3. Quy trình thu hồi chứng thư số

a) Thuê bao có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư theo Mẫu biểu quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng gửi cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

b) Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đăng nhập Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực tại địa chỉ https://ca.gov.vn; chọn thủ tục thu hồi chứng thư số; chọn chứng thư số cần thu hồi; nhập thông tin theo yêu cầu; thực hiện ký số theo quy định và gửi hồ sơ về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

c) Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thu hồi chứng thư số hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin tiến hành làm mất hiệu lực chứng thư số của thuê bao. Thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (qua thư điện tử công vụ hoặc tin nhắn SMS của Người tiếp nhận chứng thư số) và thuê bao (qua thư điện tử công vụ) biết.

(Mẫu biểu; Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực; hướng dẫn sử dụng giải pháp ký số tập trung được đăng tải tại địa chỉ https://ca.gov.vn)./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.