Open navigation

Công văn 3680/TCT-CS ngày 21/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3680/TCT-CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Cao Bằng;
- Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.
(Đ/c: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 796/CTCBA-TTHT ngày 15/5/2023 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và công văn số 250/2023/ĐN-MĐCB ngày 06/06/2023 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; khoan 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ; Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2015, thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên và sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác, Bộ Tài chính có hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 18/3/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (photo kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ các quy định nêu trên và điều kiện thực tế đáp ứng để hướng dẫn Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.