Open navigation

Công văn 275/TTYQG-DVCĐS ngày 31/08/2023 Triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/TTYQG-DVCĐS

V/v triển khai Nền tảng HSSK điện tử

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia nhận được công văn số 3863/SYT-KHTC ngày 28/8/2023 của Sở Y tế Thành phố Hà Nội, công văn số 1956/SYT-KHTC ngày 21/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, công văn số 2534/SYT-NVY ngày 28/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, công văn số 2034/SYT-TCHC ngày 22/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xin ý kiến triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau khi xem xét, Trung tâm có một số ý kiến như sau:

1. Về Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Nền tảng VHR) của Bộ Y tế giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) để hiển thị Sổ Sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng VNeID và các ứng dụng khác phục vụ người dân sử dụng trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe.

Nền tảng VHR bao gồm kho dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế (gồm các trường thông tin theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm) được tiếp nhận từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm và kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ngoài ra nền tảng VHR bao gồm các chức năng, tính năng cơ bản để xem, sửa, cập nhật mới dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế, chức năng tra cứu và hiển thị Sổ sức khỏe điện tử dành cho người dân.

2. Về việc xây dựng kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương: Các địa phương chủ động xây dựng kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân và phục vụ các nhu cầu quản lý của ngành Y tế tại địa phương. Các trường thông tin được thu thập và quản lý trong kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế (theo quyết định số 3074/QĐ-BYT - Sổ sức khỏe điện tử của người dân) và các trường thông tin khác tùy theo nhu cầu quản lý, khai thác dữ liệu của địa phương, theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ y tế như Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017, Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023.

Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương phải đồng bộ với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế (theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT - Sổ sức khỏe điện tử của người dân) của nền tảng VHR. Các địa phương hiện đã có kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thì cần phối hợp Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để đồng bộ.

3. Các địa phương chưa triển khai xây dựng kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử có thể sử dụng miễn phí các chức năng cơ bản của nền tảng VHR để tạo lập, cập nhật, hiển thị nhóm thông tin cơ bản về y tế của người dân (theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT - Sổ sức khỏe điện tử của người dân).

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ: Bà Đoàn Thị Hồng Minh, Phòng Dịch vụ chuyển đổi số y tế, số điện thoại: 0936.069.733.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- Cục K2ĐT, Cục KCB (để biết);
- Các Đ/c Phó Giám đốc;
 - Lưu: VT, DVCĐS.

GIÁM ĐỐC
 Đỗ Trường DuyPhụ lục

MÔ TẢ CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (VHR)

(Kèm theo Công văn số 275/TTYQG-DVCĐS ngày 31 tháng 8 năm 2023)

1. Mô hình tổng quan

Các đối tượng tham gia vào hệ thống:

- Người dân: Xem thông tin hồ sơ sức khỏe, cập nhật thông tin hành chính và thông tin tiền sử. Người dân truy cập thông qua cổng tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc ứng dụng trên thiết bị di động (tích hợp với ứng dụng Vtelehealth).

- Cán bộ Trung tâm y tế, Sở Y tế, Bộ Y tế: xem các báo cáo thống kê theo phân cấp.

- Cán bộ Trạm y tế: tạo lập hồ sơ, cập nhật thông tin hành chính, tra cứu thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân theo phân cấp.

- CSDL quốc gia về dân cư: tiếp nhận dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế từ CSDL quốc gia về bảo hiểm, đồng bộ về kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế.

- Nền tảng tiêm chủng quốc gia: đồng bộ dữ liệu tiêm chủng của người dân về kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế.

- Kho dữ liệu y tế tại các địa phương, các hệ thống thông tin quản lý sức khỏe khác: khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe.

2. Các thành phần của Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (VHR)

2.1. Phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe tại các địa phương

- Mục đích: Giúp các địa phương tạo lập, cập nhật, xem hồ sơ, khai thác báo cáo thống kê cơ bản về hồ sơ sức khỏe của người dân tại địa phương mình. Dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế (theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022) được khởi tạo trên cơ sở tiếp nhận dữ liệu từ Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.

- Đối tượng sử dụng: Cán bộ Trạm Y tế (tạo lập, cập nhật hồ sơ); cán bộ Trung tâm y tế, Sở Y tế (xem báo cáo thống kê cơ bản).

2.2. Cổng tra cứu hồ sơ sức khỏe cho người dân

- Mục đích: Phần mềm giúp cho người dân tra cứu các thông tin về HSSK, cập nhật thông tin hành chính, thông tin tiền sử trên nền tảng web.

- Đối tượng sử dụng: Người dân.

2.3. Ứng dụng hồ sơ sức khỏe cho người dân

- Mục đích: Phần mềm giúp cho người dân tra cứu các thông tin về HSSK, cập nhật thông tin hành chính, thông tin tiền sử trên điện thoại di động.

- Đối tượng sử dụng: Người dân.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.