Open navigation

Công văn 4802/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2023 Hướng dẫn nhập khẩu văn hóa phẩm xuất bản phẩm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4802/TCHQ-TXNK

V/v hướng dẫn nhập khẩu văn hóa phẩm, xuất bản phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần VK Entertainment
(Đ/c: Căn hộ 15A08 Tòa nhà W1 Vinhomes West Point, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam)

Trả lời công văn số 250/VC-VK ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần VK Entertainment (Công ty) về việc hướng dẫn thủ tục đối với văn hóa phẩm, xuất bản phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Nhập khẩu hàng hóa để tham gia triển lãm

1. Trường hợp hàng hóa tạm nhập - tái xuất để tham gia triển lãm tại Việt Nam

- Thực hiện theo quy định tại Điều 134 Luật Thương mại, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và được miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu.

- Thủ tục hải quan được quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018.

2. Trường hợp bán, tặng hàng hóa nêu tại điểm 1 dẫn trên

- Việc bán, tặng hàng hóa được quy định tại Điều 136 Luật Thương mại.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia triển lãm nhưng chuyển đổi mục đích sử dụng để bán tại Việt Nam được quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định.

II. Nhập khẩu văn hóa phẩm, xuất bản phẩm để kinh doanh

1. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm thuộc Danh mục Phụ lục 2 Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm thì phải tuân thu hình thức quản lý quy định tại phụ lục theo mục đích nhập khẩu để kinh doanh.

2. Trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thông tư số Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/08/2018 (được thay thế bởi Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL ngày 09/08/2023, có hiệu lực từ ngày 3/10/2023) thì doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin giấy phép, phê duyệt nội dung theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/09/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 01/04/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

4. Chính sách thuế thực hiện theo quy định pháp luật về thuế.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn, xem xét giải quyết thủ tục tạm nhập khẩu/nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (2 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.