Open navigation

Công văn 69112/CTHN-TTHT ngày 25/09/2023 Xác định giao dịch liên kết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69112/CTHN-TTHT

V/v xác định giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty CP Địa ốc Alpha Nam 
(Địa chỉ: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - MST: 0304958281)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1181/CV-DOA ngày 06/9/2023 của Công ty CP Địa ốc Alpha Nam vướng mắc về xác định giao dịch liên kết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại khoản 2 Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh:

“2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, hán, trao đi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyn nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyn giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lc như tài sản, vn, lao đng, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết") là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Mt bên tham gia trc tiếp hogián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát góp vốn hoc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết ti khoản 1 điều này được quy đnh cụ thể như sau:

... d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kin khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp) đi vay và chiếm trên 50% tổng giá tr các khoản n trung và dài hn của doanh nghiệp đi vay;”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Địa ốc Alpha Nam phát sinh khoản vốn vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì Công ty CP Địa c Alpha Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp Công ty TNHH Bellagio Việt Nam tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào Công ty CP Địa ốc Alpha Nam thì quan hệ giữa Công ty TNHH Bellagio Việt Nam và Công ty Địa ốc Alpha Nam được xác định là quan hệ liên kết theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty CP Địa ốc Alpha Nam căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định có liên quan để xác định quan hệ liên kết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Địa ốc Alpha Nam được biết để thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT5;
- Phòng NVDTPC;
 - Website Cục Thuế:

 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.