Open navigation

Công văn 6218/BYT-BH ngày 30/09/2023 Khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định 130_QĐ-BYT

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6218/BYT-BH 

V/v khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT theo Quyết định số 130/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả quản lý bảo hiểm y tế, ngày 18/01/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Quyết định này quy định: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có trách nhiệm thực hiện kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023... Chính thức thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu điện tử kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Tiếp đó, để có thêm thời gian chuẩn bị, Bộ Y tế đã có các Công văn số 3467/BYT-BH ngày 06/6/2023, Công văn số 4752/BYT-BH ngày 28/7/2023 gửi BHXH Việt Nam đề nghị khẩn trương hoàn thành module triển khai kiểm thử để có thể triển khai chính thức trong toàn quốc kể từ ngày 01/10/2023.

Ngày 15/9/2023, Bộ Y tế đã tổ chức hợp với các đơn vị chức năng của BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, Trung tâm Công nghệ thông tin), các đơn vị thuộc Bộ Y tế, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát về tình hình, tiến độ thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT. Tại cuộc họp, các đơn vị đều cùng thống nhất: (1) Việc triển khai Quyết định 130/QĐ-BYT là rất cần thiết và quyết tâm triển khai việc kiểm thử từ ngày 01/10/2023 để làm cơ sở triển khai chính thức từ ngày 01/01/2024; (2) Đối với một số khó khăn vướng mắc có thể phát sinh sẽ thực hiện song song việc rà soát và điều chỉnh trong quá trình kiểm thử, chỉnh sửa và hướng dẫn bổ sung các nội dung cần thiết (nếu có) để phục vụ cho việc triển khai chính thức.

Ngày 23/9/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 6071/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam đề nghị cho ý kiến đối với một số nội dung khó khăn, vướng mắc cần chỉnh sửa để triển khai chính thức việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo Quyết định số 130/QĐ-BYT với thời hạn trả lời trước ngày 28/9/2023.

Tuy nhiên, đến nay (ngày 30/9/2023), BHXH Việt Nam vẫn chưa ban hành văn bản để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc triển khai thực hiện được việc kiểm thử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và cũng chưa có văn bản trả lời Công văn số 6071/BYT-BH của Bộ Y tế.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương triển khai ngay module kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT (có điều chỉnh một số trường thông tin theo Phụ lục gửi kèm theo Công văn số 3467/BYT-BH nói trên) và ban hành văn bản để hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện gửi kiểm thử dữ liệu điện tử từ ngày 01/10/2023.

Trong thời gian thực hiện kiểm thử nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn, đề nghị BHXH Việt Nam chủ động giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp gửi Bộ Y tế để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Tổng giám đốc BHXHVN (để b/c);
- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh/tp;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam;
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
 Trần Thị Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.