Open navigation

Công văn 3973/TCT-CS ngày 08/09/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3973/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36035/CTHN-TTKT3 ngày 25/5/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Ngân hàng Hợp tác xã. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động (từ ngày 1/1/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%) được áp dụng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ sau khi hết thời hạn áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%; từ ngày 1/1/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%.”

Căn cứ quy định nêu trên, Ngân hàng Hợp tác xã hoạt động theo đúng Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước đã cấp và đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ: CST, PC - BTC, TCNH;
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.