Open navigation

Công văn 70306/CTHN-TTHT ngày 29/09/2023 Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70306/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyên Hưng
(Địa chỉ: Tầng 4, tháp A, Keangnam Hanoi Landmark tower, Khu E6, ĐTM Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội - MST: 2901263833)

Ngày 18/9/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 15/2023/CV-NH của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyên Hưng (sau đây gọi tắt là Công ty) hi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 11, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“...1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

b) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà đ chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng tớc của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyn nhượng bất động sản... ”

…”

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế:

+ Tại Phụ lục II hướng dẫn mu biu hồ sơ khai thuế

II. Mu biu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

3

01/GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyên Hưng (trụ sở chính tại Hà Nội) có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại Nghệ An thì thực hiện khai thuế GTGT đối với hoạt động này tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Hồ sơ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đ Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyên Hưng được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT9;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.