Open navigation

Công văn 6489/BYT-BH ngày 09/10/2023 Hướng dẫn áp dụng Nghị quyết 129_NQ-CP liên quan đến bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6489/BYT-BH

V/v hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-CP liên quan đến bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
 - Y tế các Bộ ngành.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 6037/BYT-KHTC về việc triển khai Nghị quyết số 129/NQ-CP của Chính phủ. Để làm rõ thêm việc áp dụng liên quan đến bảo hiểm y tế, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc thanh quyết toán đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch COVID-19 khi sử dụng cho khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và thu số tiền cùng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đối với các thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán thuộc phạm vi được hưởng của người có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Giá thanh toán thuốc, vật tư, sinh phẩm, thời điểm áp dụng giá thanh toán được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6037/BYT-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Bộ Y tế.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổng hợp chi phí tiền thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế vào bảng tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng tháng; tổng hợp báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán, quyết toán theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế.

3. Số tiền thu được do quỹ bảo hiểm y tế chi trả và số tiền cùng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ ngành phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện việc thanh toán, quyết toán và nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT (để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Các Cục: KCB, YDCT, QLD, CSHT và TTBYT;
- Các Vụ: PC, KHTC; BHYT;
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.