Open navigation

Công văn 4347/BXD-KTXD ngày 29/09/2023 Trả lời kiến nghị đề xuất của các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4347/BXD-KTXD

V/v trả lời kiến nghị, đề xuất của các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4793/BGDĐT-KHTC ngày 05/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị trả lời kiến nghị, đề xuất của các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn 03 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Stt 5 mục III Phụ lục kèm theo văn bản số 4793/BGDĐT-KHTC và Stt 5 Phụ lục kèm theo Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có kiến nghị, đề xuất về nội dung liên quan đến khảo sát, thu thập, xác định, công bố giá vật liệu xây dựng thuộc trách nhiệm của địa phương. Đối với nội dung này, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3254/BXD-KTXD ngày 25/7/2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trả lời kiến nghị, đề xuất nói trên.

Bộ Xây dựng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản số 3254/BXD-KTXD (kèm theo văn bản này) để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để t/h);
 - Lưu: VT. Cục KTXD, (M.3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
 Đàm Đức Biên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.