Open navigation

Công văn 4544/TCT-CS ngày 12/10/2023 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4544/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2600/CT-TTHT ngày 7/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về loại hóa đơn;

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về định dạng hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định trên, vé xổ số truyền thống không được coi là một loại hóa đơn. Trường hợp Công ty xổ số kiến thiết phân phối vé số cho các đại lý vé số thì Công ty xổ số kiến thiết phải lập hóa đơn GTGT điện tử theo quy định.

Về quy định thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh vé xổ số, Bộ Tài chính đã có công văn số 9206/BTC-TCT ngày 29/8/2023 lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan Chính phủ; UBTWMTTQ Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố; Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để triển khai lấy ý kiến rộng rãi.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.