Open navigation

Công văn 5386/BHXH-TST ngày 11/10/2023 Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5386/BHXH-TST

V/v gia hạn thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp BHTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 - Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ được triển khai toàn diện, đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của cá nhân, tổ chức đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã cho thấy được hiệu quả quản lý của Ngành, hướng tới phục vụ, đem lại sự thuận lợi, hài lòng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục, tiết kiệm thời gian đối với người dân nói chung, người lao động nói riêng khi giao dịch, thuận tiện cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nghiệp vụ tại các Đơn vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị một số nội dung sau:

1. Kể từ ngày 15/10/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội dừng việc in thẻ BHYT giấy chuyển đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) để trả cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) như hiện nay. Thay vào đó thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu do Ngành quản lý và người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng mã số BHXH cũ trước khi nghỉ hưởng TCTN.

2. Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHYT được đầy đủ, kịp thời ngay khi dừng việc in thẻ BHYT giấy, đề nghị các Đơn vị phối hợp thực như sau:

2.1. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố

- Thông tin ngay cho người lao động khi người lao động đến nộp hồ sơ hưởng TCTN về việc dừng in thẻ BHYT giấy của cơ quan BHXH kể từ ngày 15/10/2023 để người lao động biết và phối hợp thực hiện. Đồng thời người lao động có thể sử dụng thẻ BHYT giấy đã được cấp trước đó để đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến người lao động khi nộp hồ sơ hưởng TCTN thực hiện cài đặt ứng dụng VssID “Bảo hiểm xã hội số” để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN và sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh trên ứng dụng đối với những trường hợp có thay đổi nơi KCB (hiện nay các cơ sở KCB đã thực hiện việc dùng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VssID, Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy).

2.2. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Thực hiện phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID, Căn cước công dân có gắn chíp để thực hiện việc KCB đối với người dân và người lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.

3. Trường hợp, người tham gia BHYT đến giao dịch tại các cơ sở KCB nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID mức 2 (có tích hợp thẻ BHYT), CCCD gắn chíp chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT, hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội- Số điện thoại 024.37236555 hoặc đến cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ.

BHXH thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị các Đơn vị phối hợp thực hiện./. 


Nơi nhận:

- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Sở LĐTB&XH (để p/h chỉ đạo);
- Các PGĐ BHXH Thành Phố;
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH các Q/H/TX (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử BHXH Hà Nội;
 - Lưu VT, CĐ BHXH, TST.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đàm Thị Hòa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.