Open navigation

Công văn 8015/VPCP-KTTH ngày 16/10/2023 Vướng mắc liên quan đến danh mục hàng cấm nhập khẩu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8015/VPCP-KTTH

V/v vướng mắc liên quan đến danh mục hàng cấm nhập khẩu

Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xét Đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Fucons tại văn bản đề ngày 30 tháng 8 năm 2023 về vướng mắc liên quan đến Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp và cơ quan liên quan xem xét, xử lý dứt điểm kiến nghị của Công ty Cổ phần xây dựng Fucons tại Đơn kiến nghị nêu trên (gửi kèm theo), bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch; chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình; có văn bản trả lời cho Công ty trước ngày 20 tháng 10 năm 2023; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định trước ngày 25 tháng 10 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: CN, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.