Open navigation

Công văn 6774/BCT-ĐL ngày 02/10/2023 Hướng dẫn điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh_thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6774/BCT-ĐL

V/v hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời gian qua (từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực), Bộ Công Thương đã thực hiện việc điều chỉnh bổ sung các công trình điện theo các quy định tại Nghị Quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Đến nay, một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, gồm: Bắc Giang, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Long An, Quảng Bình, Yên Bái,... và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Hiện nay, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được nhiều đề xuất của các địa phương về việc điều chỉnh, bổ sung các công trình điện vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh - Hợp phần lưới điện 110 kV theo các quy định tại Luật Điện lực. Để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành lĩnh vực điện lực và khả năng cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn về căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện thẩm định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chưa được phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.