Open navigation

Công văn 4543/TCT-QLN ngày 12/10/2023 Trả lời vướng mắc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4543/TCT-QLN

V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Đạo
(Số 10 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh kiến nghị PAKN20230818.0010 của ông Nguyễn Quang Đạo về việc giải đáp vướng mắc. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế bao gồm:

“a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.”

Khoản 2 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm:

“a) Phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí;

b) Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước;

c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

đ) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

e) Tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

g) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

h) Tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.”

Điều 124 Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế:

“1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.”

Căn cứ các quy định nêu trên, người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế và tổ chức nộp các khoản thu khác thuộc NSNN) có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định thì thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Để có căn cứ trả lời cụ thể đối với trường hợp ông hỏi, đề nghị ông cung cấp bổ sung các thông tin tài liệu: Hợp đồng thuê đất, văn bản ủy quyền, ... và các tài liệu liên quan khác.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Nguyễn Quang Đạo biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.TCTrg Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- PTCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Văn phòng (để đăng tải);
- Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CNTT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.