Open navigation

Công văn 2657/BHXH-TCCB ngày 25/08/2023 Thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 33_2023_NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2657/BHXH-TCCB

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/6/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sau đây gọi tắt là Nghị định số 33/2023/NĐ-CP), theo đó tại điểm a khoản 6 Điều 11, công chức Văn hóa - Xã hội thuộc công chức cấp xã được bổ sung thêm nhiệm vụ: “tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh, lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”. Để huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị đến cấp xã trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại địa phương, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

- Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đến công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH tỉnh để biết và chủ động phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương trong việc xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

- Chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cấp xã để kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có các thành viên gồm: Công chức Văn hóa - Xã hội; cán bộ BHXH cấp huyện; các Hội, đoàn thể ở cấp xã; Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố; Tổ chức dịch vụ thu có điểm thu tại cấp xã,.... Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng Ban Chỉ đạo và từng thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở TW;
- Văn phòng HĐQL;
 - Lưu: VT, TCCB (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.