Open navigation

Công văn 2903/BHXH-CNTT ngày 19/09/2023 Điều chỉnh chức năng tiếp nhận giấy chứng sinh đối với trường hợp tự chi trả viện phí và không có mã số bảo hiểm xã

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/BHXH-CNTT

V/v điều chỉnh chức năng tiếp nhận giấy chứng sinh đối với các trường hợp tự chi trả viện phí và không có mã số BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Y tế.

Thực hiện công văn số 3288/TCTTKĐT ngày 16/9/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) về việc nâng cấp, hoàn thiện phần mềm giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã điều chỉnh và nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) để hỗ trợ cấp giấy chứng sinh đối với các trường hợp người mẹ hoặc người nuôi dưỡng tự chi trả viện phí và không có mã số BHXH. Để đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án 06, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế:

1. Bổ sung hướng dẫn tại công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06: Bổ sung Diễn giải đối với chỉ tiêu MA_BHXH_NND tại mục 2.2 phần III Phụ lục: “Trường hợp mẹ hoặc người nuôi dưỡng tự chi trả viện phí và không có thông tin mã số BHXH thì để trống”.

2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để liên thông dữ liệu với phần mềm Dịch vụ công liên thông và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hưởng BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam kính chuyển Bộ Y tế tổng hợp, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo theo chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Đề án 06/CP (BCA);
- VPCP (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CSXH, CSYT, GĐĐT;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.