Open navigation

Công văn 3709/TCT-PC ngày 22/08/2023 Đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3709/TCT-PC

V/v đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét. 
(Địa chỉ: Lô D_5A_CN, D_5c_CN, D_5E_CN, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Sau khi nhận được văn bản số 05/2022/WN đề ngày 29/7/2022 của Công ty TNHH Kỹ Nghệ G Hoa Nét nêu vướng mắc trong việc áp dụng chính sách về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Tng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4014/TCT-PC ngày 01/11/2022 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương yêu cầu Cục Thuế báo cáo nội dung vụ việc. Ngày 20/2/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức hp với Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Kỹ Ngh Gỗ Hoa Nét để các bên tham dự cung cấp thông tin và giải trình những nội dung cần trao đi. Tng cục Thuế tiếp tục nhận được văn bản 18052023/CV-WN đề ngày 12/5/2023 ca Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét kiến nghị về việc không áp dụng tiền chậm nộp tiền thuếVề vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 11 Điều 16 Luật Qun lý thuế năm 2019 quy định:

“Điều 16. Quyn của người nộp thuế

11. Không bị xử phạt vi phạm hành chính v thuế, không tính tin chậm nộp đi với trường hp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định:

“Điu 9. Những trường hp không xử phạt vi phạm hành chính v thuế, hóa đơn

2. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tin chậm nộp tiền thuế đi với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dn, quyết định xử  của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thm quyn liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (k cả các văn bản hướng dn, quyết định x lý được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực), trừ trường hợp thanh tra, kim tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chưa phát hiện sai sót của người nộp thuế trong việc khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc s tiền thuế được min, giảm, hoàn nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị phát hiện.”

- Căn cứ Khoản 4 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.”

Công ty TNHH K nghệ G Hoa Nét bị truy thu thuế TNDN giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 theo Kiến nghị của Kim toán nhà nước, số tiền chậm nộp phát sinh từ số thuế bị truy thu do Công ty khai b sung hồ sơ khai thuế có số thuế phải nộp tăng thêm. Năm 2021, khi Công ty khai, nộp b sung số thuế TNDN bị truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kim toán nhà nước, Cục Thuế tnh Bình Dương chưa xem xét xử phạt vi phạm hành chính đi với hành vi của Công ty nên trường hợp này không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Đồng thời quy định tại Khoản 11 Điều 16 là quy định mới tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nên không thuộc trường hợp áp dụng tại Khoản 4 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tng cục Thuế trả lời đ Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Sơn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
 - Vụ 
CS, Cục TTKTT, Cục QLN;
 - Cưu: VT. PC(2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Thành Xuân Lý

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.