Open navigation

Công văn 8026/VPCP-KSTT ngày 16/10/2023 Trình phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8026/VPCP-KSTT

V/v trình phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về hồ sơ trình phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát để đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với các quy định, nhất là thẩm quyền quy định điều kiện kinh doanh đối với loại hình kinh doanh các hoạt động thể thao; đồng thời đẩy mạnh đơn giản hóa quy trình, thủ tục, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đồng chí biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP, Vụ KGVX
 - Lưu: VT, KSTT (3).Phạm Hà

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.