Open navigation

Công văn 4657/TCT-KK ngày 20/10/2023 Khai thuế hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCT-KK

V/v khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3700/CT-TTKT3 ngày 11/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc thủ tục kê khai, hoàn thuế dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều 7; điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hồ sơ khai thuế; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Rạng Đông Dương có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai và có dự án đầu tư “Trại chăn nuôi heo hậu bị” là dự án đầu tư mới tại tỉnh Bình Phước, Công ty sau đó chuyển trụ sở về tỉnh Bình Phước vào ngày 14/10/2022 thì Công ty phải khai thuế GTGT riêng đối với dự án đầu tư từ khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế. Việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 687/TCT-KK ngày 13/3/2023 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước xác định cụ thể thời điểm dự án đầu tư của Công ty TNHH Rạng Đông Dương hoàn thành, đi vào hoạt động để hướng dẫn người nộp thuế khai số thuế GTGT đề nghị hoàn của dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 944/TCT-CS ngày 01/4/2021 của Tổng cục Thuế. Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ/đơn vị: CS, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.