Open navigation

Công văn 5378/SGDĐT-CTTT ngày 20/09/2023 Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5378/SGDĐT-CTTT

Về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Hiệu trưởng trường THPT, THPT nhiều cấp học;
- Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
 - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1706/UBND-VX ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01/08/2023 của Bảo hiểm xã hội Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện và thành phố Thủ Đức tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2023 - 2024.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, kiểm tra các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để có giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia. Phấn đấu đến năm học 2023-2024 tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn đạt 100%.

2. Các cơ sở giáo dục tiếp nhận từ cơ quan BHXH danh sách trẻ em, học sinh, sinh viên chưa được đồng bộ giữa dữ liệu BHXH với dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ do chưa cung cấp: khẩn trương rà soát, cập nhật số Định danh cá nhân/căn cước công dân của các em và chuyển về cơ quan BHXH để cập nhật dữ liệu, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục: giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, vận động, gửi Tài liệu những điều cần biết về BHYT HSSV (do cơ quan BHXH cung cấp1) đến phụ huynh học sinh từ đầu năm học 2023-2024 nhằm thực hiện đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế đảm bảo quyền và lợi ích cho các em học sinh; chủ động hoặc phối hợp với cơ quan BHXH vận động mạnh thường quân hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- BHXH TP (để phối hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Phòng, Ban Sở (để biết);
 - Lưu: VT, CTTT(Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Dương Trí Dũng

 

 


1 Đính kèm mẫu Tài liệu những điều cần biết về BHYT HSSV theo công văn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.