Open navigation

Công văn 3557/TCHQ-TXNK ngày 07/07/2023 Thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3557/TCHQ-TXNK

V/v Thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần tiếp vận thương mại GLT.
(S 14/2 ngõ 252/16 ph Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Ni, Việt Nam)

Tng cục Hải quan nhận được công văn số CV/GLT/052023 ngày 01/6/2023 của Công ty cổ phần tiếp vận thương mại GLT hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khon 3 Điều 12 Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định: "c.1) Chi cục trưng Chi cục Hải quan ban hành Quyết định hoàn thuế theo Mu s 13/TXNK Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, gửi bản scan Quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế thông qua Hệ thống, gửi bản chính Quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế, các cơ quan có liên quan (nếu có). Thời hạn ban hành Quyết định hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế";

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định: "Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại khon 2, khon 3, khoản 4 Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, b sung tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính";

Căn cứ khoản 4 Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định: "Việc x lý tin thuế, tiền chậm nộp, tin phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. S tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khu (nếu có) ...";

Căn cứ Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn thì cơ quan hi quan căn cứ Quyết định hoàn tin thuế, tiền chậm nộp, tin phạt đ xử lý bù trừ các khon tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác (nếu có) hoặc hoàn tr tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên thì sau khi ban hành Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu, cơ quan hi quan gửi bn scan Quyết định cho người nộp thuế thông qua Hệ thống min thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đ thông báo cho người nộp thuế về việc hoàn thành thủ tục hoàn tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt. Đồng thời gửi bản chính Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế và các bộ phận có liên quan để làm căn cứ xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn cho người nộp thuế. Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định xử lý s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn (Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần tiếp vận thương mại GLT nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định nêu trên./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Ho
àng Việt Cưng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.