Open navigation

Công văn 3561/TCHQ-TXNK ngày 10/07/2023 Miễn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3561/TCHQ-TXNK

V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
- Công ty Cổ phần Trung Sơn.
(Tổ 6, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang)

Trả lời công văn số 02/CV-TS ngày 01/02/2023 của Công ty Cổ phần Trung Sơn và công văn số 8504/HQKG-NV ngày 28/5/2023 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc gia hạn thời gian nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế (DMMT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 19 Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 quy định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu (trong đó vật tư xây dựng được miễn thuế phải là loại trong nước chưa sản xuất được).

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; hết thời hạn 05 năm, người nộp thuế phải nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu không sử dụng hết đã được miễn thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định một trong các nguyên tắc xây dựng DMMT là Hàng hóa phải thuộc đối tượng được miễn thuế phải phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế.

Căn cứ điểm 2 mục II phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (nay là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) quy định nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ số thứ tự 54 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (nay là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) quy định toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ xác nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 5427/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/12/2015 thì Công ty Cổ phần Trung Sơn là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp).

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2318777261 chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 15/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp cho dự án.

Dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ sản xuất trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thông báo DMMT, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực tế hàng hóa nhập khẩu của dự án để áp dụng chính sách thuế, thủ tục thuế theo đúng quy định. Trường hợp áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu chưa đúng đối tượng thì thực hiện điều chỉnh đối tượng miễn thuế và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Trung Sơn, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.