Open navigation

Công văn 5462/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2023 Thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hóa chất cơ bản và sn phẩm hóa chất

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Âu.
(Lô 112 Khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1210/CV-2023HQHA ngày 12/10/2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Hải Âu đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ đối với mặt hàng melamine. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tnh, thành phố và một số doanh nghiệp ính kèm). Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khđể được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Quốc tế Hi Âu biết./.

 
Nơi nhận:
- N trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.