Open navigation

Công văn 7504/BCT-TKNL ngày 27/10/2023 Kiểm tra hiệu suất năng lượng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Động cơ và Máy móc ELEKTRIM

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7504/BCT-TKNL

V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng của Công ty TNHH Động cơ và Máy móc ELEKTRIM (Việt Nam)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Động cơ và Máy móc ELEKTRIM (Việt Nam)

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 76/ĐKNL/2023 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Công ty TNHH Động cơ và Máy móc ELEKTRIM (Việt Nam) (Công ty) về việc đề nghị xác nhận kiểm tra thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với các sản phẩm động cơ điện; Sau khi xem xét hồ sơ và các nội dung liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7540-1:2013 và nội dung hồ sơ đăng ký: Sản phẩm động cơ điện (Chi tiết tại phụ lục gửi kèm) do Công ty nhập khẩu theo Hợp đồng số 30-231003 ngày 03/10/2023, hóa đơn số 201419487Z ngày 20/10/2023, vận đơn số IRSINHCM2331184 ngày 23/10/2023, tờ khai Hải quan số 105814021720 ngày 27/10/2023, cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai: CSGONKVI, hiện tại không thuộc phạm vi áp dụng kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
 - Lưu: VT, TKNL,cv.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Phương Hoàng KimPHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH ĐỘNG CƠ VÀ MÁY MÓC ELEKTRIM (VIỆT NAM) KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA HIỆU SUẤT VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
(Ban hành kèm theo công văn số 7504/BCT-TKNL ngày 27 tháng 10 năm 2023)

TT

Tên hàng

Ghi chú

1

Mô tơ điện 3 pha xoay chiều 150KW (200HP), 4 cực V1, 380/400V, model: VHS445TP200U4B, hiệu Elektrim, điều kiện hoạt động: -20 độ C đến +50 độ C .

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.