Open navigation

Công văn 8192/VPCP-CN ngày 20/10/2023 Kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam về xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu thép

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8192/VPCP-CN 

V/v kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam về việc xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu thép vào Việt Nam.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
 - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 5343/BCT-CN ngày 11 tháng 8 năm 2023) về kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam về việc xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu thép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các sản phẩm thép theo đúng quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Tiếp tục hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước; áp dụng các biện pháp phòng vệ cần thiết, phù hợp quy định của pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế để chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép nhập khẩu, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội thép Việt Nam, căn cứ kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực tế của Việt Nam, rà soát khung khổ pháp lý hiện hành, trong đó có Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp; trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền thì đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg. Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: TP, KH&CN, TC;
- Hiệp hội Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH;
 - Lưu: VT, CN (2) Duc. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.