Open navigation

Công văn 8371/VPCP-KTTH ngày 26/10/2023 Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc và giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8371/VPCP-KTTH

V/v tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc và giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị trường Trung Quốc những tháng cuối năm 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ngoại giao;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 156/BC-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2023 và kiến nghị giải pháp để thúc đẩy ổn định và tăng trưởng thương mại với thị trường Trung Quốc những tháng cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên (gửi kèm theo) để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng bộ, hiệu quả theo thẩm quyền, quy định hiện hành và các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ có liên quan nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bền vững với thị trường Trung Quốc trong thời gian tới; đối với những vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định trong tháng 10 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NN, CN, QHQT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.