Open navigation

Công văn 1135/LĐLĐ-CSPL ngày 05/10/2023 Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức; hội nghị người lao động năm 2024

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/LĐLĐ-CSPL

Về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận/huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối và cấp trên tương đương;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019.

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Để việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2024 theo đúng quy định. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024:

- Đối với các cơ quan, đơn vị, hành chính Nhà nước; đơn vị sự nghiệp, trường học công lập căn cứ Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Riêng đối với các trường học công lập thuộc thành phố Thủ Đức, Quận/Huyện việc tổ chức hội nghị hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 được thực hiện từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

- Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng hình thức, trình tự, nội dung và thành phần theo quy định. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có từ 07 cán bộ, công chức, viên chức trở xuống tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

2. Tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp năm 2024:

- Việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp năm 2024 thực hiện theo quy định của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định thời gian tổ chức hội nghị người lao động năm 2024 không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo (chậm nhất hết quý I/2024 - ngày 31/3/2024).

3. Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân: Các cấp Công đoàn căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (quy định tại Chương IV về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị và Chương V về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở doanh nghiệp Nhà nước) hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định.

4. Chế độ thông tin báo cáo:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua đồng chí Mai Ngọc Thuần - Phó ban Chính sách pháp luật) cụ thể:

+ Đối với hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: thời gian gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 năm 2024.

+ Đối với hội nghị người lao động: thời gian gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân vận Thành ủy TPHCM;
- Thường trực LĐLĐ TPHCM;
 - Lưu VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí TâmLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LĐLĐ TP.THỦ ĐỨC/QUẬN/HUYỆN/NGÀNH SỞ KHỐI….
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày … tháng … năm ….

 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Tính đến ngày …. tháng ….. năm 202...)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Kỳ báo cáo

1

Công tác tuyên truyền, tập huấn quy chế DCCS

 

 

 

- Số đơn vị cơ sở có tổ chức học tập, tập huấn xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

đơn vị

 

 

- Số lớp (cuộc) tập huấn

lớp

 

 

- Số người tham dự

người

 

2

Xây dựng Quy chế dân chủ

 

 

 

Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng xây dựng và thực hiện QCDCCS, trong đó:

 

 

 

+ Khối HCSN, trường học công lập

đơn vị

 

 

+ Khối DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

đơn vị

 

 

Quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động

đơn vị

 

 

Quy chế tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

đơn vị

 

 

Quy chế phối hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn

đơn vị

 

 

Xây dựng quy chế mới

đơn vị

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy chế

đơn vị

 

3

Tổ chức Hội nghị CBCC,VC:

 

 

 

- Tổng số cơ quan, đơn vị Nhà nước, trường học công lập (theo số liệu tổ chức):

đơn vị

 

 

Trong đó:

 

 

 

+ Số cơ quan, đơn vị HCSN công lập đã tổ chức hội nghị CBCC/Tổng số cơ quan, đơn vị

đơn vị

 

 

+ Số đơn vị trường học công lập đã tổ chức hội nghị CBVC/Tổng số trường học

Trường

 

 

+ Số cơ quan, đơn vị, trường học chưa tổ chức hội nghị CBCC, VC/Tổng số cơ quan, đơn vị, trường học

đơn vị

 

 

- Nêu lý do chưa tổ chức:

 

 

4

Tổ chức Hội nghị người lao động:

 

 

4.1

- Tổng số doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện (theo số liệu tổ chức), trong đó:

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp Nhà nước

DN

 

 

+ Số công ty cổ phần, Cty TNHH, HTX, sự nghiệp ngoài công lập,……

DN

 

 

+ Số Doanh nghiệp FDI

DN

 

 

+ Số Doanh nghiệp Liên doanh

DN

 

 

+ Khác

DN

 

4.2

- Tổng số doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động, trong đó:

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp Nhà nước/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số công ty cổ phần, Cty TNHH, HTX, sự nghiệp ngoài công lập,……/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp FDI/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp Liên doanh/Tổng số DN

DN

 

 

+ Khác

DN

 

4.3

- Tổng số doanh nghiệp chưa tổ chức hội nghị người lao động, trong đó:

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp Nhà nước/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số công ty cổ phần, Cty TNHH, HTX, sự nghiệp ngoài công lập,……/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp FDI/Tổng số DN

DN

 

 

+ Số doanh nghiệp Liên doanh/Tổng số DN

DN

 

 

+ Khác

DN

 

5

Tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp

DN

 

 

+ Đối thoại định kỳ

DN

 

 

+ Đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên

DN

 

 

+ Đối thoại khi có vụ việc

DN

 

6

Tổng số DN tổ chức ký TƯ-LĐTT

Bản

 

 

Trong đó:

 

 

6.1

- Ký mới TƯ-LĐTT trong năm báo cáo

Tổng số

 

 

+ Số Doanh nghiệp Nhà nước

Bản

 

 

+ Số Cty cổ phần, Cty TNHH...

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp FDI

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp Liên doanh

Bản

 

 

+ Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may...)

Bản

 

6.2

- TƯ-LĐTT còn hạn tính đến thời điểm báo cáo

Tổng số

 

 

+ Số Doanh nghiệp Nhà nước

Bản

 

 

+ Số Cty cổ phần, Cty TNHH...

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp FDI

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp Liên doanh

Bản

 

 

+ Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may...)

Bản

 

6.3

- TƯ LĐTT còn hạn được chấm điểm, trong đó:

Tổng số

 

 

+ Loại A

Bản

 

 

+ Loại B

Bản

 

 

+ Loại C

Bản

 

 

+ Loại D

Bản

 

 

+ Không phân loại

Bản

 

6.4

- TƯ-LĐTT hết hạn tính đến thời điểm báo cáo

Tổng số

 

 

+ Số Doanh nghiệp Nhà nước

Bản

 

 

+ Số Cty cổ phần, Cty TNHH...

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp FDI

Bản

 

 

+ Số Doanh nghiệp Liên doanh

Bản

 

 

+ Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may...)

Bản

 

7

Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

 

 

7.1

- Tổng số Ban Thanh tra nhân dân:

đơn vị

 

 

Trong đó:

 

 

 

+ Khối HCNN, sự nghiệp, trường học công lập

đơn vị

 

 

+ Doanh nghiệp Nhà nước

đơn vị

 

7.2

- Số Ban thanh tra nhân dân hoạt động:

đơn vị

 

 

+ Tốt

đơn vị

 

 

+ Khá

đơn vị

 

 

+ Trung bình

đơn vị

 

 

+ Yếu

đơn vị

 

8

Giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ

 

 

 

- Số đơn, thư nhận dược

cái

 

 

- Số đơn thư đã giải quyết

cái

 

 

- Số đơn thư chuyển cho cơ quan khác giải quyết

cái

 

9

Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công

cuộc

 

 

- Số cuộc tranh chấp lao động, đình công và ngừng việc tập thể trong phạm vi quản lý.

cuộc

 

 

- Nguyên nhân:

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.