Open navigation

Quyết định 45/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2023/QĐ-UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT
 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 59/TTr-STTTT ngày 30 tháng 8 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 5410/BC-STP-KTrVB ngày 03 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Quyết định này quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh, bao gồm: Hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh đóng trụ sở); Hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); Hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình phát thanh, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh.

b) Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh.

c) Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện có hoạt động sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước.

d) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước đế sản xuất các chương trình phát thanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định này áp dụng bằng 100% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020.

2. Các đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định này áp dụng bằng 90% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020.

3. Phương pháp áp dụng định mức sản xuất chương trình phát thanh được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, 5, 6, 7 và 8 mục V Chương 1 của định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: PCVP;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Các Phòng NCTH;
 - Lưu: VT, (VX/Ha);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh ĐứcPHỤ LỤC 1

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 của Quyết định nảy áp dụng bằng 100% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 đối với các chương trình sau:

STT

Tên chương trình

Mã hiệu chương trình theo Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT

I

BẢN TIN THỜI SỰ

13.01.00.00.00

1

Bản tin thời sự trực tiếp

13.01.00.01.00

1.1

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 5 phút)

13.01.00.01.01

1.2

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 10 phút)

13.01.00.01.02

1.3

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 15 phút)

13.01.00.01.03

2

Bản tin thời sự ghi âm phát sau

13.01.00.02.00

2.1

Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút)

13.01.00.02.01

2.2

Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút)

13.01.00.02.02

2.3

Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút)

13.01.00.02.03

II

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU

13.02.00.00.00

1

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút)

13.02.00.00.01

2

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút)

13.02.00.00.02

3

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút)

13.02.00.00.03

III

BẢN TIN TIẾNG DÂN TỘC

13.03.00.00.00

1

Bản tin tiếng dân tộc (thời lượng 10 phút)

13.03.00.00.01

2

Bản tin tiếng dân tộc (thời lượng 15 phút)

13.03.00.00.02

IV

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP

13.04.00.00.00

1

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp

13.04.00.01.00

1.1

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.04.00.01.01

1.2

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.04.00.01.02

2

Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau

13.04.00.02.00

2.1

Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.04.00.02.01

V

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NƯỚC NGOÀI

13.05.00.00.00

1

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp

13.05.01.01.00

1.1

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 5 phút)

13.05.01.01.01

1.2

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 10 phút)

13.05.01.01.02

1.3

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 15 phút)

13.05.01.01.03

2

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

13.05.01.02.00

2.1

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút)

13.05.01.02.01

2.2

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút)

13.05.01.02.02

2.3

Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau(thời lượng 15 phút)

13.05.01.02.03

VI

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI

13.05.02.00.00

1

Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài (thời lượng 5 phút)

13.05.02.00.01

VII

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG NƯỚC NGOÀI GHI ÂM PHÁT SAU

13.05.03.00.00

1

Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.05.03.00.01

VIII

BẢN TIN THỜI TIẾT

13.06.00.00.00

1

Bản tin thời tiết (thời lượng 5 phút)

13.06.00.00.01

IX

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

13.07.00.00.00

1

Chương trình tư vấn trực tiếp

13.07.00.01.00

1.1

Chương trình tư vấn trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.07.00.01.01

2

Chương trình tư vấn phát sau

13.07.00.02.00

2.1

Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 15 phút)

13.07.00.02.01

2.2

Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 30 phút)

13.07.00.02.02

X

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

13.08.00.00.00

1

Chương trình tọa đàm trực tiếp

13.08.00.01.00

1.1

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.08.00.01.01

1.2

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.08.00.01.02

1.3

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 60 phút)

13.08.00.01.03

2

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau

13.08.00.02.00

2.1

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.08.00.02.01

2.2

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 45 phút)

13.08.00.02.02

XI

CHƯƠNG TRÌNH TẠP CHÍ

13.09.00.00.00

1

Chương trình tạp chí (thời lượng 10 phút)

13.09.00.02.01

2

Chương trình tạp chí (thời lượng 15 phút)

13.09.00.02.02

3

Chương trình tạp chí (thời lượng 20 phút)

13.09.00.02.03

4

Chương trình tạp chí (thời lượng 30 phút)

13.09.00.02.04

XII

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM BÁO

13.10.00.00.00

1

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp

13.10.00.01.00

1.1

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời lượng 5 phút)

13.10.00.01.01

1.2

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời lượng 10 phút)

13.10.00.01.02

2

Chương trình điểm báo trong nước phát sau

13.10.00.02.00

2.1

Chương trình điểm báo trong nước phát sau (thời lượng 5 phút)

13.10.00.02.01

XIII

PHÓNG SỰ

13.11.00.00.00

1

Phóng sự chính luận

13.11.01.00.00

1.1

Phóng sự chính luận (thời lượng 5 phút)

13.11.01.00.01

1.2

Phóng sự chính luận (thời lượng 10 phút)

11.01.00.02

2

Phóng sự chân dung

13.11.02.00.00

2.1

Phóng sự chân dung (thời lượng 5 phút)

13.11.02.00.01

2.2

Phóng sự chân dung (thời lượng 10 phút)

13.11.02.00.02

3

Phóng sự điều tra

13.11.03.00.00

3.1

Phóng sự điều tra (thời lượng 5 phút)

13.11.03.00.01

3.2

Phóng sự điều tra (thời lượng 10 phút)

13.11.03.00.02

XIV

CHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TRÊN SÓNG PHÁT THANH

13.12.00.00.00

1

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 90 phút)

13.12.00.00.01

2

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 120 phút)

13.12.00.00.02

3

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 180 phút)

13.12.00.00.03

XV

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

13.13.00.00.00

1

Chương trình giao lưu trực tiếp

13.13.00.01.00

1.1

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.13.00.01.01

1.2

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.13.00.01.02

1.3

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 55 phút)

13.13.00.01.03

2

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau

13.13.00.02.00

2.1

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.13.00.02.01

2.2

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 45 phút)

13.00.02.02

2.3

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 55 phút)

13.13.00.02.03

XVI

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH LUẬN

13.14.00.00.00

1

Chương trình bình luận (thời lượng 5 phút)

13.14.00.00.01

2

Chương trình bình luận (thời lượng 10 phút)

13.14.00.00.02

XVII

CHƯƠNG TRÌNH XÃ LUẬN

13.15.00.00.00

1

Chương trình xã luận (thời lượng 5 phút)

13.15.00.00.01

2

Chương trình xã luận (thời lượng 10 phút)

13.15.00.00.02

XVIII

TIỂU PHẨM

13.16.00.00.00

1

Tiểu phẩm (thời lượng 5 phút)

13.16.00.00.01

2

Tiểu phẩm (thời lượng 10 phút)

13.16.00.00.02

3

Tiểu phẩm (thời lượng 15 phút)

13.16.00.00.03

XIX

GAME SHOW

13.17.00.00.00

1

Game show phát trực tiếp

13.17.00.10.00

1.1

Game show phát trực tiếp (thời lượng 55 phút)

13.17.00.10.01

2

Game show phát sau

13.17.00.20.00

2.1

Game show phát sau (thời lượng 55 phút)

13.17.00.20.01

XX

BIÊN TẬP KỊCH TRUYỀN THANH

13.18.00.00.00

1

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 15 phút)

13.18.00.00.01

2

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 30 phút)

13.18.00.00.02

3

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 60 phút)

13.18.00.00.03

4

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 90 phút)

13.18.00.00.04

XXI

BIÊN TẬP CA KỊCH

13.19.00.00.00

1

Biên tập ca kịch (thời lượng 90 phút)

13.19.00.00.01

XXII

THU TÁC PHẨM MỚI

13.20.00.00.00

1

Thu truyện

13.20.10.00.00

1.1

Thu truyện (thời lượng 10 phút)

13.20.10.00.01

2

Thu thơ, thu nhạc

13.20.20.00.00

2.1

Thu thơ, thu nhạc (thời lượng 5 phút)

13.20.20.00.01

XXIII

ĐỌC TRUYỆN

13.21.00.00.00

1

Đọc truyện (thời lượng 15 phút)

13.21.00.00.01

2

Đọc truyện (thời lượng 20 phút)

13.21.00.00.02

3

Đọc truyện (thời lượng 30 phút)

13.21.00.00.03

XXIV

PHÁT THANH VĂN HỌC

13.22.00.00.00

1

Chương trình phát thanh văn học (thời lượng 15 phút)

13.22.00.00.01

2

Chương trình phát thanh văn học (thời lượng 30 phút)

13.22.00.00.02

XXV

BÌNH TRUYỆN

13.23.00.00.00

1

Bình truyện (thời lượng 30 phút)

23.00.00.01

XXVI

TRẢ LỜI THÍNH GIẢ GHI ÂM PHÁT SAU

13.24.00.00.00

1

Trả lời thính giả dạng điều tra

13.24.10.00.00

1.1

Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 10 phút)

13.24.10.00.01

1.2

Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 15 phút)

13.24.10.00.02

1.3

Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 30 phút)

13.24.10.00.03

2

Trả lời thính giả dạng không điều tra

13.24.20.00.00

2.1

Trả lời thính giả dạng không điều tra (thời lượng 10 phút)

13.24.20.00.01

2.2

Trả lời thính giả dạng không điều tra (thời lượng 30 phút)

13.24.20.00.02

XXVII

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

13.25.00.00.00

1

Chương trình dạy Tiếng Việt

13.25.10.00.00

1.1

Chương trình dạy Tiếng Việt (thời lượng 15 phút)

13.25.10.00.01

2

Chương trình dạy tiếng nước ngoài

13.25.20.00.00

2.1

Chương trình dạy tiếng nước ngoài (thời lượng 15 phút)

13.25.20.00.01

3

Chương trình dạy học hát

13.25.30.00.00

3.1

Chương trình dạy học hát (thời lượng 15 phút)

13.25.30.00.01

3.2

Chương trình dạy học hát (thời lượng 30 phút)

13.25.30.00.02

4

Chương trình dạy học chuyên ngành

13.25.40.00.00

4.1

Chương trình dạy học chuyên ngành (thời lượng 15 phút)

13.25.40.00.01

XXVIII

BIÊN TẬP BỘ NHẠC HIỆU, NHẠC CẮT CHƯƠNG TRÌNH

13.26.00.00.00

XXIX

SHOW PHÁT THANH

13.27.00.00.00

1

Show phát thanh trực tiếp

13.27.00.01.00

1.1

Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.27.00.01.01

1.2

Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 60 phút)

13.27.00.01.02

1.3

Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 115 phút)

13.27.00.01.03

2

Show phát thanh phát sau

13.27.00.02.00

2.1

Show phát thanh phát sau (thời lượng 30 phút)

13.27.00.02.01PHỤ LỤC 2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho các đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Các đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định này áp dụng bằng 90% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 đối với các chương trình sau:

STT

Tên chương trình

Mã hiệu chương trình theo Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT

I

BẢN TIN THỜI SỰ

13.01.00.00.00

1

Bản tin thời sự trực tiếp

13.01.00.01.00

1.1

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 5 phút)

13.01.00.01.01

1.2

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 10 phút)

13.01.00.01.02

1.3

Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 15 phút)

13.01.00.01.03

2

Bản tin thời sự ghi âm phát sau

13.01.00.02.00

2.1

Bản tin thời sự gh âm phát sau (thời lượng 5 phút)

13.01.00.02.01

2.2

Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút)

13.01.00.02.02

2.3

Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút)

13.01.00.02.03

II

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU

13.02.00.00.00

1

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút)

13.02.00.00.01

2

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút)

13.02.00.00.02

3

Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút)

13.02.00.00.03

III

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP

13.04.00.00.00

1

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp

13.04.00.01.00

1.1

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.04.00.01.01

1.2

Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.04.00.01.02

2

Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau

13.04.00.02.00

2.1

Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.04.00.02.01

IV

BẢN TIN THỜI TIẾT

13.06.00.00.00

1

Bản tin thời tiết (thời lượng 5 phút)

13.06.00.00.01

V

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

13.07.00.00.00

1

Chương trình tư vấn trực tiếp

13.07.00.01.00

1.1

Chương trình tư vấn trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.07.00.01.01

2

Chương trình tư vấn phát sau

13.07.00.02.00

2.1

Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 15 phút)

13.07.00.02.01

2.2

Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 30 phút)

13.07.00.02.02

VI

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

13.08.00.00.00

1

Chương trình tọa đàm trực tiếp

13.08.00.01.00

1.1

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.08.00.01.01

1.2

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.08.00.01.02

1.3

Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 60 phút)

13.08.00.01.03

2

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau

13.08.00.02.00

2.1

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.08.00.02.01

2.2

Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 45 phút)

13.08.00.02.02

VII

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM BÁO

13.10.00.00.00

1

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp

13.10.00.01.00

1.1

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời lượng 5 phút)

13.10.00.01.01

1.2

Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời lượng 10 phút)

13.10.00.01.02

2

Chương trình điểm báo trong nước phát sau

13.10.00.02.00

2.1

Chương trình điểm báo trong nước phát sau (thời lượng 5 phút)

13.10.00.02.01

VIII

PHÓNG SỰ

13.11.00.00.00

1

Phóng sự chính luận

13.11.01.00.00

1.1

Phóng sự chính luận (thời lượng 5 phút)

13.11.01.00.01

1.2

Phóng sự chính luận (thời lượng 10 phút)

11.01.00.02

2

Phóng sự chân dung

13.11.02.00.00

2.1

Phóng sự chân dung (thời lượng 5 phút)

13.11.02.00.01

2.2

Phóng sự chân dung (thời lượng 10 phút)

13.11.02.00.02

3

Phóng sự điều tra

13.11.03.00.00

3.1

Phóng sự điều tra (thời lượng 5 phút)

13.11.03.00.01

3.2

Phóng sự điều tra (thời lượng 10 phút)

13.11.03.00.02

IX

CHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TRÊN SÓNG PHÁT THANH

13.12.00.00.00

1

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 90 phút)

13.12.00.00.01

2

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 120 phút)

13.12.00.00.02

3

Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh (thời lượng 180 phút)

13.12.00.00.03

X

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

13.13.00.00.00

1

Chương trình giao lưu trực tiếp

13.13.00.01.00

1.1

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 30 phút)

13.13.00.01.01

1.2

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 45 phút)

13.13.00.01.02

1.3

Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 55 phút)

13.13.00.01.03

2

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau

13.13.00.02.00

2.1

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 30 phút)

13.13.00.02.01

2.2

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 45 phút)

13.00.02.02

2.3

Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 55 phút)

13.13.00.02.03

XI

TIỂU PHẨM

13.16.00.00.00

1

Tiểu phẩm (thời lượng 5 phút)

13.16.00.00.01

2

Tiểu phẩm (thời lượng 10 phút)

13.16.00.00.02

3

Tiểu phẩm (thời lượng 15 phút)

13.16.00.00.03

XII

BIÊN TẬP KỊCH TRUYỀN THANH

13.18.00.00.00

1

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 15 phút)

13.18.00.00.01

2

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 30 phút)

13.18.00.00.02

3

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 60 phút)

13.18.00.00.03

4

Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 90 phút)

13.18.00.00.04

XIII

BIÊN TẬP CA KỊCH

13.19.00.00.00

1

Biên tập ca kịch (thời lượng 90 phút)

13.19.00.00.01

XIV

THU TÁC PHẨM MỚI

13.20.00.00.00

1

Thu truyện

13.20.10.00.00

1.1

Thu truyện (thời lượng 10 phút)

13.20.10.00.01

2

Thu thơ, thu nhạc

13.20.20.00.00

2.1

Thu thơ, thu nhạc (thời lượng 5 phút)

13.20.20.00.01

XV

BIÊN TẬP BỘ NHẠC HIỆU, NHẠC CẮT CHƯƠNG TRÌNH

13.26.00.00.00

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.