Open navigation

Công văn 6229/SGDĐT-CTTT ngày 27/10/2023 Đính chính Liên tịch 4103_HDLS_BHXH-SGĐT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6229/SGDĐT-CTTT

V/v đính chính Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGĐT ngày 01/8/2023 về việc thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023-2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố trực thuộc;
- Hiệu trưởng Trường THPT, cơ sở giáo dục NCL (trường THPT tư thục, trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; trường PT có vốn đầu tư nước ngoài);
- Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
 - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGDĐT về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Tuy nhiên, theo công văn số 5843/BHXH-TST ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGĐT ngày 01/8/2023 về việc thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023-2024: do sơ suất trong quá trình đánh máy của Bảo hiểm xã hội Thành phố, nay đính chính lại nội dung như sau:

Tại điểm 4, Phần II, Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2023: “Mức thù lao thu BHYT HSSV và thủ tục thanh toán…. (thành phố Thủ Đức, các quận, huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà bè thuộc vùng I. Riêng huyện Cần Giờ thuộc vùng II)” điều chỉnh lại thành: “Mức thù lao thu BHYT HSSV và thủ tục thanh toán…. (thành phố Thủ Đức, các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng I)”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cập nhật nội dung để thực hiện đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH TP (để phối hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Phòng, Ban Sở (để biết);
 - Lưu: VT, CTTT(Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Dương Trí Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.