Open navigation

Công văn 2014/BHXH-CSYT ngày 30/06/2023 Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 24_2023_NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2014/BHXH-CSYT

V/v thanh toán chi phí KCB BHYT áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở được áp dụng từ 01/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện Công văn số 4082/BHYT-BH ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (gửi kèm Công văn số 4082/BYT-BH).

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Hòa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.