Open navigation

Công văn 2422/TCHQ-TXNK ngày 22/05/2023 Chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/TCHQ-TXNK

V/v chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ngọc Thiên;
- Công ty TNHH Dung Ngọc;
- Công ty TNHH Làng Nghề Đông Mai;
- Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam;
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ K&L;
- Công ty Cổ phần Công nghiệp kẽm Vĩnh Thịnh Việt Nam;
 - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì ngày 10/01/2022, sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ, việc ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế (thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu và căn cứ đố xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nên từ ngày 10/01/2022, cơ quan hải quan chưa có căn cứ để xem xét xử lý miễn thuế xuất khẩu theo quy định đối với sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

1. Để xử lý vướng mắc này Bộ Tài chính đã có các công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022, số 2957/BTC-TCHQ ngày 31/3/2022 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu xử lý vướng mắc này.

Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau khi nhận được ý kiến cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh vướng mắc trong xử lý miễn thuế đối với đối tượng hàng hóa nêu trên, thông báo tới các doanh nghiệp liên quan để phản ánh hoặc kiến nghị trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản hướng dẫn để cơ quan hải quan, doanh nghiệp có đủ cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệp và Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.