Open navigation

Quyết định 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 Bãi bỏ văn bản phòng chống dịch COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
 VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1247/TTr-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 và Tờ trình số 1350/TTr-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19.

Điều 2. Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành, Phụ lục Danh mục văn bản bãi bỏ kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống COVID-19 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, KGVX (2).vt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Hồng Hà

 PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

I. QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

2

Quyết định số 478/QĐ-BCĐQG ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn các Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019.

3

Quyết định số 929/QĐ-BCĐQG ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt danh sách thành viên của các Tiểu ban chống dịch thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

4

Quyết định số 1329/QĐ-BCĐQG ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

5

Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19

6

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống địch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”

7

Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình”

8

Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”

9

Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang”

10

Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng”

11

Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”

12

Quyết định số 3380/QĐ-BCĐQG ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

13

Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”

14

Quyết định số 1260/QĐ-BCĐQG ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc bổ sung thành viên Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

15

Quyết định số 2577/QĐ-BCĐQG ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiện toàn Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

16

Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”

17

Quyết định số 277/QĐ-BCĐQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 người mắc COVID-19

18

Quyết định số 320/QĐ-BCĐQG ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 100.000 và 200.000 người mắc COVID-19

19

Quyết định số 398/QĐ-BCĐQG ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 300.000 người mắc COVID-19

20

Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

II. CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Công văn số 855/CV-BCĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng dịch COVID-19

2

Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

3

Công văn số 1269/CV-BCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

4

Công văn số 1316/CV-BCĐ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cử người tham gia Tổ công nghệ thông tin phòng chống dịch COVID-19

5

Công văn số 1651/CV-BCĐQG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc báo cáo trực tuyến tại cdc.kcb.vn tình hình thu dung, cách ly, xét nghiệm, điều trị và ghi nhận người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh

6

Công văn số 1687/CV-BCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cách ly phòng chống dịch COVID-19

7

Công văn số 1738/CV-BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

8

Công văn số 2211/CV-BCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho ý kiến về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương

9

Công văn số 2676/CV-BCĐQG ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai công tác khám, chữa bệnh an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

10

Công văn số 4675/CV-BCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID tại cơ sở cách ly y tế tập trung

11

Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

12

Công văn số 4403/CV-BCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung

13

Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19

III. CÔNG ĐIỆN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2

Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

3

Công điện số 1158/CĐ-BCĐ ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4

Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối

IV. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

2

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra

3

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

4

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

5

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

6

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

7

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

8

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

V. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

2

Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

3

Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.