Open navigation

Công văn 13941/SXD-VLXD ngày 12/09/2023 Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13941/SXD-VLXD

V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các tổ chức chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD được Bộ Xây dựng chỉ định;
- Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố;
- Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố;
 - Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu đáp ứng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng;

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phổ biến thông tin về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thủ tục hành chính Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ theo quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ

- Bản công bố hợp quy [1] : Văn bản điện tử được ký số đảm bảo an toàn của tổ chức, cá nhân theo quy định [2]. Lưu ý bản công bố hợp quy phải ký tên, có chức vụ, họ tên và đóng dấu của người đại diện pháp luật, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức, cá nhân.

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận cấp cho tổ chức, cá nhân (định dạng (.pdf) hoặc (.jpeg)): Văn bản điện tử được ký số đảm bảo an toàn của tổ chức chứng nhận hợp quy, hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý theo quy định [3].

2. Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Lệ phí

- Lệ phí 150.000 đồng/hồ sơ và sẽ không hoàn lại cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 4 - Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Thời điểm nộp lệ phí: Là thời điểm đăng ký nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 - Thông tư số 183/2016/TT-BTC.

4. Hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và nộp lệ phí trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố

Xem hướng dẫn đính kèm Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Xây dựng [4].

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) hoặc văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ) của Sở Xây dựng được ký số theo quy định, trả kết quả trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Văn bản điện tử được ký số có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy của Sở Xây dựng, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc văn bản hướng dẫn, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng (bộ phận văn thư) để được hướng dẫn.

Các nội dung liên quan dịch vụ công trực tuyến toàn trình thủ tục hành chính nêu trên hiện đang được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, Lĩnh vực Vật liệu xây dựng, tiểu mục Quy trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng).

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phổ biến thông tin về dịch vụ công trực tuyến toàn trình thủ tục hành chính nêu trên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và hoạt động trên địa bàn quản lý nghiên cứu, tổ chức thực hiện phù hợp quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Vật liệu Xây dựng - Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (số điện thoại 39.327.547 - số nội bộ 748) để được hướng dẫn thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, P.VLXD.
 Tr Thanh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đặng Phú Thành

 

 


[1] Theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (định dạng (.pdf) hoặc (.jpeg)).

[2] Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

[3] Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

[4] Hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/, tin đã đưa ngày 06 tháng 9 năm 2023.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.