Open navigation

Công văn 8956/BKHĐT-QLQH ngày 27/10/2023 Cho ý kiến về Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8956/BKHĐT-QLQH

V/v cho ý kiến về Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp soạn thảo Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (gọi tắt là Đề án). Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Đ án theo chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo chất lượng khả thi của Đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi Quý cơ quan nghiên cứu cho ý kiến và có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 10 tháng 11 năm 2023 để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định (Xin gửi kèm theo Đề án). Mọi thông tin xin liên hệ với Chuyên viên Nguyễn Hữu Tuyên, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số điện thoại: 0986533386).

Trân trọng cảm ơn sự phối hp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị trong Bộ KH&ĐT (để tham gia ý kiến theo thời hạn);
 - Lưu: VT, QLQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.