Open navigation

Công văn 4246/UBND-VX ngày 31/08/2023 Tăng cường quản lý kiểm soát dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4246/UBND-VX

Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2023 trên địa bàn Thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Các cơ sở khám chữa bệnh.

Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023; theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Tờ trình số 4551/TTr-BHXH ngày 24 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3938/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2023 và Công văn số 3984/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2023, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Y tế

- Chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo cân đối chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác quản lý, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế: căn cứ vào số chi năm 2022 được duyệt và các yếu tố tăng giảm chi khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của các cơ sở khám, chữa bệnh, thông báo số chi dự kiến cho từng cơ sở khám, chữa bệnh để các cơ sở chủ động quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị, đảm bảo cân đối dự toán toàn Thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý để các cơ sở chủ động quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thông báo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3938/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2023 và Công văn số 3984/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện tuyên truyền về bảo hiểm y tế nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội thông qua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, góp phần thúc đẩy lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, ngăn ngừa lạm dụng trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Giám đốc cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Căn cứ thông báo số chi dự kiến năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Thành phố: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế xây dựng Kế hoạch quản lý sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ, hiệu quả trong phạm vi nguồn kinh phí đã thông báo.

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và chính xác của bảng kê này (theo khoản 7, Điều 43 Luật Bảo hiểm y tế).

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để việc giám định, thanh toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh được chính xác, kịp thời.

- Tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm y tế nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân và nhân viên y tế thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế; tập huấn, tuyên truyền cho nhân viên y tế toàn đơn vị về Nghị định xử phạt hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ Luật hình sự nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên. Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo của các đơn vị để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bảo him xã hội Việt Nam theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.