Open navigation

Công văn 443/TB-VPCP ngày 27/10/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Quyết định về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP
VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG
 SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu tối đa ý kiến phù hợp, xác đáng tại cuộc họp để hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm đúng nguyên tắc, phạm vi, đối tượng, chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ (gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ký tắt theo quy định), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp;
- BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ TH;
 - Lưu: Văn thư, KTTH (2b).N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.