Open navigation

Công văn 5444/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2023 Vướng mắc kiểm tra chất lượng đối với đèn LED nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc kiểm tra chất lượng đối với đèn LED nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Công Nghệ Long Khang
(Đ/c: 24, Đường 68, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lời công văn số 14092023/CV-LK và số 14092023/CV-LK-2 ngày 14/09/2023 của Công ty TNHH Công nghệ Long Khang về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu không nhm mục đích kinh doanh theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực do Bộ Tài chính chuyển đến, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc mà Công ty đề cập, Bộ Tài chính đã có công văn số 11827/BTC-TCHQ ngày 14/11/2022 trao đối với các Bộ liên quan, trong đó có Bộ Khoa học Công nghệ. Ngày 28/12/2022, Bộ Khoa học Công nghệ có công văn số 4072/BKHCN-TĐC về việc triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhm mục đích kinh doanh. Bộ Tài chính (cơ quan Hải quan) thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa chịu sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các vướng mc nêu tại 2 công văn dẫn trên của Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học Công nghệ, do vậy đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải quyết vướng mc theo chức năng, thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Công nghệ Long Khang biết./.

Gửi kèm công văn số 4072/BKHCN-TĐC ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
 - Đ/c P.TCT Nguy
n Văn Thọ (để b/c);
 - Lưu; VT, GSQL(3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.