Open navigation

Công văn 4604/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27/10/2023 2023 về báo cáo thực trạng công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/LĐTBXH-TCGDNN

V/v báo cáo thực trạng công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì triển khai thực hiện Chiến lược trên cả nước và phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các địa phương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ 05 năm và hằng năm. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045” (mục 5, phần II Phụ lục kèm theo Quyết định số 2239/QĐ-TTg), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo thực trạng công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp (Đề cương báo cáo kèm theo).

Văn bản trả lời của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, tầng 14, Nhà làm việc Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội[1]) trước ngày 06/11/2023 (bản điện tử xin gửi theo địa chỉ khgdnn@molisa.gov.vn) để tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

___________________

[1] Thông tin liên hệ: Ông Trần Nhật Tân, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Điện thoại 090.6235535).ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
QUA ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 4604/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Bối cảnh

- Sự cần thiết

- Các căn cứ pháp lý và thực tiễn

- Các yếu tố ảnh hưởng

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành

2.2. Công tác triển khai thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

3.1. Về cơ cấu, tổ chức, đơn vị và nhân lực thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

3.2. Về cách tiếp cận, phương pháp, mô hình đang áp dụng để dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

3.3. Về các công cụ phân tích, dự báo (đánh giá về mức độ sử dụng các công cụ như: Stata, Spss, Sas, Excel..... )

3.4. Về nguồn dữ liệu thông tin đầu vào phục vụ cho hoạt động phân tích và dự báo.

3.5. Về tổ chức thu thập dữ liệu nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

3.6. Về công tác tổ chức, phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

3.7. Về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để tổ chức dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

3.8. Đánh giá chung

3.8.1. Những mặt được

3.8.2. Những tồn tại hạn chế.

3.8.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

3.8.4. Bài học kinh nghiệm

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

4.1. Những vấn đề đặt ra đối với công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

4.2. Mục tiêu của công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

4.3. Các chỉ tiêu/chỉ số để dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp cần dự báo

4.4. Các tiêu chí, chỉ số để thu thập thông tin làm công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo

4.5. Quy định về điều kiện dữ liệu, kỹ thuật để thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

4.6. Phương án tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát định kỳ để làm dữ liệu đầu vào cho công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

4.7. Phát triển nhân lực và mạng lưới làm dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

V. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

5.1. Về cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp

5.2. Về hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

5.3. Về hoàn thiện mô hình, phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

5.4. Về nhân lực, tài chính, điều kiện trang thiết bị để làm công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

5.5. Hợp tác quốc tế trong việc dự báo và công bố kết quả dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

5.6. Khác.

VI. KIẾN NGHỊ

6.1. Với Chính phủ, thủ tướng Chính phủ.

6.2. Với các Bộ/Ngành liên quan.

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.