Open navigation

Công văn 4677/SGDĐT-TCCB ngày 24/08/2023 Triển khai Nghị quyết 98_2023_QH15

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/SGDĐT-TCCB

V/v triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2023

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công lập;
 - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98). Trong đó, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 98 quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành”.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị một số nội dung sau:

1. Tại điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị quyết 98 quy định Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: “Quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố, theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý”.

2. Theo đó, ngày 11 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ- HĐND của HĐND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND về Danh mục phân công thực hiện nội dung nhiệm vụ trình Hội đồng nhân dân Thành phố:

- Sở Tài chính chủ trì tham mưu Tờ trình bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố (thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

- Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí bổ sung đối tượng được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố.

3. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 3600/KH-UBND về triển khai chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 3600/KH-UBND).

Tại Phụ lục 1A kèm theo Kế hoạch số 3600/KH-UBND về Danh mục nội dung thực hiện Nghị quyết 98 trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến tháng 9/2023) phân công: Sở Tài chính chủ trì tham mưu Tờ trình bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố.

4. Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 4631/QĐ-UBND và Quyết định số 3728/QĐ-UBND.

Do vậy, từ Quý 3 năm 2023, việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 4631/QĐ-UBND và Quyết định số 3728/QĐ- UBND. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý theo đúng quy định mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện (đính kèm Nghị quyết số 98/2023/QH15, Quyết định số 2856/QĐ-UBND, Kế hoạch số 3600/KH-UBND)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng thuộc Cơ quan Sở;
 - Lưu: VT, TCCB (LN).

GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Hiếu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.