Open navigation

Công văn 76791/CTHN-TTHT ngày 27/10/2023 Lập hóa đơn cho Chi nhánh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76791/CTHN-TTHT

V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN

MST: 0101312654

Địa chỉ: Số 223, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 2609/2023/CV-HA ngày 26/09/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Hải An (Công ty) về việc lập hóa đơn cho Chi nhánh. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“ 1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính quy định Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng: 

“4. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.”

Căn cứ quy định trên, theo trình bày của Công ty, Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng là đơn vị phụ thuộc trực tiếp quản lý, vận hành khai thác khách sạn có sử dụng hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc và khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc, thì trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho thuê tài sản với Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng thì Công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và kê khai thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê này theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục Thuế quận Ba Đình để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế quận Ba Đình;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT,
 TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.