Open navigation

Quyết định 4765/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4765/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 57/TTr-STTTT ngày 27 tháng 8 năm 2023 về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố về Kho dữ liệu dùng chung Thành phố; thực hiện công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://data.hochiminhcity.gov.vn.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh khi có thay đổi trong quá trình triển khai thực tế.

2. Các đơn vị chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng, công bố các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND TP Thủ Đức;
- UBND các quận, huyện;
- TCty Cấp nước Sài Gòn;
- TCty Điện lực TPHCM;
 - Lưu: VT, (KT-P.Loan). 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh ĐứcDANH MỤC

CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

TT

Tên CSDL

Mục đích

Nội dung chính; thực thể cần chuyển đổi số

Cơ chế thu thập

Chia sẻ dữ liệu mặc định

Đơn vị chủ trì

Thời gian vận hành / kế hoạch xây dựng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

CSDL quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố

- Thông tin cán bộ CCVC theo quy định về hồ sơ CBCCVC của Bộ Nội vụ

- Quá trình công tác, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, ngạch, bậc, lương;...

Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu hồ sơ CBCCVC khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức từ Sở Nội vụ về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Đã vận hành

2

CSDL về đăng ký doanh nghiệp

Quản lý các thông tin về đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

- Thông tin thành lập doanh nghiệp (mã số thuế, tên, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,...)

- Các thông tin điều chỉnh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

- Kết nối, đồng bộ từ CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cập nhật thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố (theo tần suất 02 lần/tuần)

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã vận hành

3

CSDL dự án đầu tư vốn nước ngoài

Quản lý các thông tin của các dự án đầu tư vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố

- Thông tin cơ bản của dự án (tên dự án, loại hình đầu tư, quy mô dự án, thời gian thực hiện,...)

- Thông tin về tiến độ triển khai của dự án

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu dự án vốn đầu tư nước ngoài từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở TTTT tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về dự án đầu tư nước ngoài

4

CSDL dự án đầu tư công

Quản lý thông tin các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố

- Thông tin cơ bản của dự án (tên dự án, chủ đầu tư, mục tiêu, địa điểm đầu tư, nguồn vốn, tổng mức đầu tư,...)

- Thông tin về kế hoạch đăng ký vốn, kế hoạch giải ngân của dự án

- Thông tin về tiến độ triển khai của dự án

Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu dự án khi có sự thay đổi, khi đăng ký kế hoạch vốn, báo cáo tiến độ giải ngân, tiến độ triển khai của dự án

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu các dự án đầu tư công từ Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã vận hành

5

CSDL hộ kinh doanh

Quản lý thông tin dữ liệu các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố

Thông tin các hộ kinh doanh (mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ, thông tin chủ hộ, trạng thái hoạt động,...)

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm quản lý hộ kinh doanh của các Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về hộ kinh doanh từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông

(trên cơ sở tích hợp dữ liệu từ các Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức)

Năm 2022: Đã tổ chức chia sẻ dữ liệu hộ kinh doanh được tích hợp từ các Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức.

Hiện nay, đang kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ dữ liệu hộ kinh doanh

6

CSDL báo cáo tổng hợp về thuế

Khai thác dữ liệu về thuế phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Thành phố

Các thông tin về thuế (thông tin người nộp thuế, các số liệu tổng hợp về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố,...)

- Kết nối, đồng bộ từ CSDL về thuế từ Tổng Cục Thuế

- Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu trong quá trình tác nghiệp

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Cục Thuế Thành phố về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Cục Thuế Thành phố

Dự kiến năm 2024

7

CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quản lý các thông tin về hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

Các thông tin về công trình đường bộ, công trình cầu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Sở Giao thông vận tải về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Giao thông vận tải

Đã vận hành

8

CSDL cấp phép xây dựng

Quản lý tập trung, thống nhất thông tin cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố

Thông tin về cấp phép các công trình xây dựng (số giấy phép, loại công trình, chủ đầu tư, địa chỉ, tổng diện tích xây dựng,...)

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về cấp phép xây dựng từ Sở Xây dựng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

Dự kiến năm 2024

9

CSDL quản lý nhà

Quản lý tập trung, thống nhất thông tin nhà trên địa bàn thành phố

- Thông tin nhà thuộc sở hữu nhà nước

- Thông tin nhà chung cư

- Thông tin nhà ở xã hội

- Thông tin nhà ở tái định cư

- Thông tin nhà ở dành cho công nhân

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về nhà trên địa bàn Thành phố từ Sở Xây dựng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

Dự kiến năm 2024

10

CSDL quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quản lý tập trung thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố

Thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (thoát nước, chiếu sáng, cây xanh,...)

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố từ Sở Xây dựng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

Dự kiến năm 2025

11

CSDL bản đồ ngập lụt

Quản lý tập trung thông tin ngập lụt trên địa bàn thành phố

Thông tin về các điểm ngập lụt, các báo cáo về tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu bản đồ ngập lụt từ Sở Xây dựng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

Năm 2023

12

CSDL giấy phép hành nghề trong lĩnh vực xây dựng

Quản lý tập trung thông tin giấy phép hành nghề trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố

Thông tin về các giấy phép hành nghề trong lĩnh vực xây dựng

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về các giấy phép hành nghề trong lĩnh vực xây dựng từ Sở Xây dựng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

Dự kiến năm 2024

13

CSDL thông tin quy hoạch phân khu

Quản lý tập trung, thống nhất thông tin về quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố

- Thông tin về Ranh đồ án quy hoạch phân khu

- Thông tin về sử dụng đất đồ án quy hoạch phân khu

- Thông tin về tim đường đồ án quy hoạch phân khu

- Thông tin về giao thông đồ án quy hoạch phân khu

- Thông tin về điều chỉnh quy hoạch phân khu

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về thông tin quy hoạch phân khu từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Đã vận hành

14

CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000

Dữ liệu phục vụ cho triển khai các nền tảng bản đồ trên địa bàn thành phố

- Thông tin các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5000

- Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa hình và địa giới hành chính

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã xây dựng trong các dự án xây dựng, đo đạc dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu nền thông tin địa lý từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2023

15

CSDL đất đai

Thông tin dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố

- Cơ sở dữ liệu địa chính;

- Cơ sở dữ liệu giá đất;

- Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự kiến năm 2025

16

CSDL hồ sơ sức khỏe điện tử

Quản lý tập trung hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân

Thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người dân từ Sở Y tế về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Y tế

Dự kiến năm 2025

17

CSDL giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y tế

Quản lý tập trung thông tin giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố

- Thông tin về chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề đối với người hành nghề trong lĩnh vực y tế

- Thông tin giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y tế từ Sở Y tế về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Y tế

Đã vận hành

18

CSDL học sinh

Quản lý tập trung thông tin học sinh trên địa bàn thành phố

Thông tin học sinh

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu học sinh từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã vận hành

19

CSDL giáo viên

Quản lý tập trung thông tin giáo viên trên địa bàn thành phố

Thông tin giáo viên

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu giáo viên từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã vận hành

20

CSDL cơ sở giáo dục

Quản lý tập trung thông tin cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

Thông tin về các trường THPT công lập, trường THPT tư thục, trường THCS, khối mầm non, trường tiểu học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các khối khác.

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu cơ sở giáo dục từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã vận hành

21

CSDL dịch vụ giáo dục

Quản lý tập trung thông tin dịch vụ giáo dục trên địa bàn thành phố

Thông tin về các trung tâm ngoại ngữ tin học, dạy thêm học thêm, giáo dục kỹ năng sống - giáo dục ngoài giờ chính khoá, dịch vụ tư vấn du học.

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu cơ sở giáo dục từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã vận hành

22

CSDL lao động - việc làm

Quản lý tập trung thông tin dữ liệu về lao động - việc làm trên địa bàn thành phố

- Thông tin về người lao động nước ngoài

- Thông tin về cầu lao động

- Thông tin về cung lao động

- Thông tin về an toàn, vệ sinh lao động

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về lao động - việc làm từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thông tin người lao động nước ngoài từ Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2025

23

CSDL giáo dục nghề nghiệp

Quản lý tập trung thông tin dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố

- Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Thông tin về học viên giáo dục nghề nghiệp

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2025

24

CSDL bảo trợ xã hội

Quản lý tập trung thông tin dữ liệu bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố

- Thông tin về cơ sở trợ giúp xã hội

- Thông tin về đối tượng trợ giúp xã hội tại cộng đồng

- Thông tin về người khuyết tật

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về bảo trợ xã hội từ Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2025

25

CSDL chương trình giảm nghèo bền vững

Quản lý tập trung thông tin dữ liệu hộ thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố

Thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về hộ thuộc chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2025

26

CSDL người có công

Quản lý tập trung thông tin dữ liệu người có công trên địa bàn thành phố

Thông tin về người hưởng chính sách ưu đãi người có công (gồm: thông tin cơ bản của người hưởng chính sách; thông tin chế độ, mức hưởng; thông tin tình hình chi trả hàng tháng)

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về người có công từ Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2024

27

CSDL trẻ em

Quản lý tập trung thông tin trẻ em trên địa bàn thành phố

- Thông tin cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thông tin trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

- Thông tin các cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về trẻ em từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự kiến năm 2025

28

CSDL thông tin về giải quyết thủ tục hành chính

Quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ thông tin về giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố

- Thông tin của các thủ tục hành chính

- Thông tin về quá trình giải quyết, xử lý và kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tin về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan thành phố

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Dữ liệu được cập nhật, số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu thông tin giải quyết thủ tục hành chính về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông

Đã vận hành

29

CSDL văn bản điện tử

Quản lý tập trung các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước thành phố

Thông tin về các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (số văn bản, loại văn bản, trích yếu, ngày ký,....)

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Dữ liệu được cập nhật, số hóa trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm văn bản

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu các văn bản điện tử của các đơn vị về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông

Đã vận hành

30

CSDL hạ tầng viễn thông

Quản lý tập trung hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố

Thông tin trạm BTS, hạ tầng ngầm

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu hạ tầng viễn thông về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông

Đã vận hành

31

CSDL danh mục điện tử

- Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu ở dạng điện tử các danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

- Danh mục điện tử được sử dụng chung trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất

- Danh mục liên quan đến vị trí địa lý (đường, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố cấp huyện, quốc tịch, tỉnh thành, quốc gia,...)

- Danh mục liên quan đến người dân (giới tính, dân tộc, nhóm máu,...)

- Danh mục liên quan đến doanh nghiệp (loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,...)

Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm văn bản

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm quản lý văn bản của các đơn vị về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông

Đã vận hành

32

CSDL hộ tịch

Quản lý tập trung các thông tin, dữ liệu về hộ tịch

- Thông tin đăng ký khai sinh

- Thông tin đăng ký khai tử

- Thông tin đăng ký kết hôn

- Thông tin đăng ký nhận cha/mẹ/con

- Kết nối, đồng bộ từ CSDL quốc gia về hộ tịch

- Cập nhật thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch từ Bộ Tư pháp về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Tư pháp

Đã vận hành

33

CSDL công chứng

Quản lý tập trung dữ liệu về công chứng trên địa bàn thành phố

Thông tin dữ liệu công chứng (số công chứng, loại hồ sơ, đơn vị công chứng, ngày công chứng, chi tiết,...)

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu công chứng từ Sở Tư pháp, các Văn phòng công chứng về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Tư pháp

Năm 2022 - 2023, đã triển khai thí điểm ở 07 Phòng công chứng. Dự kiến năm 2024, hoàn thành mở rộng triển khai trên địa bàn Thành phố

34

CSDL cấp nước

Quản lý thông tin về mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố

- Thông tin về đồng hồ khách hàng

- Thông tin về ống ngành, ống phân phối, ống truyền dẫn

- Thông tin về các trạm bơm, trụ họng

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu cấp nước từ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Đã vận hành

35

CSDL lưới điện

Quản lý thông tin về lưới điện trên địa bàn thành phố

- Thông tin về Lưới điện cao thế (Trạm, trụ, đường dây và hầm cáp)

- Thông tin về Lưới điện trung thế (Trạm, trụ, đường dây, nền trạm và mương cáp)

- Thông tin về Lưới điện hạ thế (Điểm đo, điện kế, trụ, đường dây và tủ phân phối)

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu lưới điện từ Tổng Công ty Điện lực TP về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Đã vận hành

36

CSDL dịch vụ du lịch

Quản lý tập trung thông tin về các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố

Thông tin về dịch vụ du lịch

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu dịch vụ du lịch từ Sở Du lịch về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Du lịch

Dự kiến năm 2025

37

CSDL khách du lịch

Quản lý tập trung thông tin về khách du lịch trên địa bàn thành phố

Thông tin về khách du lịch

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu khách du lịch từ Sở Du lịch về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Du lịch

Dự kiến năm 2025

38

CSDL xuất nhập khẩu

Quản lý tập trung thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố

Thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố

Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu xuất nhập khẩu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Công thương chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Thành phố

Dự kiến năm 2024

39

CSDL chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện dụng

Quản lý thông tin chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện dụng trên địa bàn thành phố

Thông tin cung cấp danh sách tất cả các hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện dụng trên địa bàn thành phố

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện dụng từ Sở Công thương về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Công thương

Dự kiến năm 2024

40

CSDL quản lý chăn nuôi và dịch bệnh động vật trên địa bàn Thành phố

Quản lý tình hình chăn nuôi và công tác phòng dịch bệnh động vật

Thông tin cung cấp danh sách hộ, cơ sở chăn nuôi; các ổ dịch bệnh động vật; cơ sở giết mổ, sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hành nghề thú y, kinh doanh thuốc thú y...

- Số hóa hồ sơ ban đầu

- Các cơ quan, đơn vị thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu liên quan đến tình hình chăn nuôi, tiêm phòng, dịch bệnh... .các điểm kinh doanh vật tư nông nghiệp hoạt động lĩnh vực chăn nuôi, thú y từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dự kiến năm 2024

41

CSDL quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng

Xây dựng các lớp thông tin cơ sở dữ liệu quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn Thành phố

Thông tin Chương trình, dự án phát triển rừng; Chủ rừng; Đơn vị, hộ nhận khoán trồng rừng; Điểm cháy rừng; Vùng trọng điểm cháy rừng; Cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Dữ liệu được cập nhật trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về thông tin quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn Thành phố từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu.

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dự kiến năm 2024

42

CSDL quản lý doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã

Quản lý các thông tin doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản; cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố

- Thông tin doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn Thành phố (Tên doanh nghiệp, Địa chỉ, Người đại diện, số giấy phép kinh doanh, loại doanh nghiệp, mục đích sản xuất/kinh doanh)

- Thông tin cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố (Tên cơ sở, Mã số được cấp, Ngày cấp mã số, số giấy phép đăng ký kinh doanh, Đăng ký gây nuôi, Địa chỉ, Điện thoại, Người đại diện)

Dữ liệu được cập nhật trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về thông tin doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản; cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dự kiến năm 2024

43

CSDL các vùng nuôi và khai thác thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý thông tin các cơ sở nuôi trồng, khai thác, cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm chế phẩm sinh học, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

Thông tin các cơ sở nuôi trồng, khai thác, cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm chế phẩm sinh học, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu

- Cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về các vùng nuôi và khai thác thủy sản trên địa bàn Thành phố từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đã vận hành

44

CSDL chuyên ngành thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý

Quản lý cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố

Thông tin dữ liệu không gian và thuộc tính của các lớp dữ liệu chuyên đề (trạm bơm, cống đập, kênh mương bờ bao, đê bao kè biển, diện tích tưới, diện tích tiêu, sông rạch tự nhiên, chất lượng nước mặn, chất lượng nước xả thải, cấp phép, thỏa thuận, mốc cảnh báo triều cường, mốc chỉ giới).

- Số hóa, chuẩn hoá dữ liệu ban đầu.

- Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm cập nhật dữ liệu hàng năm.

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về các công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đã vận hành

45

CSDL vùng sản xuất rau và hoa kiểng trên địa bàn Thành phố

Quản lý vùng sản xuất rau và hoa kiểng

- Thông tin về cơ sở kinh doanh rau, hoa kiểng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

Số hóa hồ sơ ban đầu.

Cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về các vùng sản xuất rau và hoa kiểng trên địa bàn Thành phố từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông qua các dịch vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đã vận hành

Ghi chú:

- Chia sẻ dữ liệu mặc định: là hình thức chia sẻ các dữ liệu thường xuyên trong cơ quan nhà nước theo quy trình đơn giản, trong đó cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và cung cấp dữ liệu đã được chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trao đổi thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng.

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù: là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu không được sử dụng thông dụng bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau; việc chia sẻ dữ liệu theo hình thức này cần thực hiện các hoạt động phối hợp của các bên về mặt kỹ thuật để chuẩn bị về mặt hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để xử lý hoặc tạo ra dữ liệu phục vụ chia sẻ dữ liệu.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.