Open navigation

Công văn 4985/TCT-QLN ngày 07/11/2023 Quyết liệt triển khai thu hồi tiền thuế nợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4985/TCT-QLN

V/v quyết liệt triển khai thu hồi tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

Qua theo dõi tình hình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì tình hình tiền thuế nợ đến thời điểm 31/10/2023 của toàn quốc vẫn ở mức cao. Một số địa phương có số tiền thuế nợ lớn và tỷ lệ tiền thuế nợ trên tổng dự toán thu năm 2023 cao như Hòa Bình, Thái Bình, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đà Nẵng, Nghệ An. Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ mà Tổng cục Thuế đã giao tại công văn số 46/TCT-QLN ngày 09/01/2023, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các Cục Thuế trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu nợ những tháng cuối năm vào ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố quyết liệt tập trung triển khai các biện pháp để thu hồi nợ thuế như sau:

1. Đối với các khoản nợ thuế được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ: ngay khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế thực hiện ngay biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ, không để phát sinh thêm nợ mới.

2. Tập trung triển khai đôn đốc, cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu, đặc biệt là các doanh nghiệp có số nợ lớn (Danh sách các doanh nghiệp nợ lớn, Tổng cục Thuế đã gửi kèm theo công văn số 3713/TCT-QLN ngày 22/8/2023 về việc thực hiện biện pháp thu hồi nợ thuế)

Đối với những người nợ thuế còn lại, Cục Thuế thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định để nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước. Thông tin để người nộp thuế biết về các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi các khoản nợ thông qua sự tự giác nộp của người nộp thuế.

4. Tăng cường triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng của địa phương, tổ chức làm việc với từng người nộp thuế có tiền thuế nợ lớn trên địa bàn để đôn đốc thu hồi nợ thuế.

5. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì phải hủy khoanh nợ, xóa nợ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hủy khoanh nợ, xóa nợ và áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ vào ngân sách nhà nước.

6. Trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế bằng biện pháp “ngừng sử dụng hóa đơn” có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước và phải đảm bảo hiệu quả công tác thu nợ, không làm tăng tiền thuế nợ. Trường hợp người nộp thuế đề nghị sử dụng một lần nhiều hóa đơn thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế.

7. Thực hiện ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trường hợp doanh nghiệp cam kết nộp dần, Cục Thuế hướng dẫn và xem xét xử lý nộp dần theo quy định nêu doanh nghiệp hoàn thiện được hồ sơ nộp dần.

8. Tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại nợ, chuẩn hóa dữ liệu và báo cáo các vướng mắc về Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn 3378/TCT-QLN ngày 8/8/2023 của Tổng cục Thuế (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTrg Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT,QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.