Open navigation

Công văn 4842/TCHQ-TXNK ngày 19/09/2023 Mã số HS mặt hàng màng nhựa PET đã in

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4842/TCHQ-TXNK

V/v mã số HS mặt hàng màng nhựa PET đã in

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1738/HQHNN-NV ngày 26/7/2023 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh về việc rà soát mã HS của mặt hàng màng nhựa PET đã in. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2450/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng “màng nhựa PET đã in” thuộc mã số 4911.99.90. Ngày 7/8/2023, Chi cục Kiểm định hải quan 2 đã ban hành Thông báo số 961/TB-KĐ2, thay thế Thông báo số 712/TB-KĐ2 ngày 17/6/2021

Như vậy, việc phân loại mặt hàng “Màng nhựa PET đã in” đã được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2450/TCHQ-TXNK nêu trên. Đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.