Open navigation

Công văn 8815/VPCP-KSTT ngày 10/11/2023 Cập nhật công khai và rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên hệ thống thông tin

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8815/VPCP-KSTT

V/v cập nhật, công khai và rà soát TTHC nội bộ trên hệ thống thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng các tính năng cập nhật, công khai và rà soát TTHC nội bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Để việc triển khai các tính năng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn cập nhật, công khai, rà soát TTHC nội bộ trên các hệ thống thông tin (được gửi kèm theo Công văn này và đăng tải trên mục Hướng dẫn sử dụng của Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ).

2. Triển khai việc cập nhật, công khai và rà soát TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý trên các hệ thống từ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Trong đó:

a) Đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước: Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện cập nhật, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại điểm e Mục 1 Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với TTHC nội bộ trong từng bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Các bộ, cơ quan, địa phương nếu có nhu cầu, có thể sử dụng biểu mẫu điện tử do Văn phòng Chính phủ triển khai trên các hệ thống để cập nhật, công khai và rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

3. Kịp thời phản ánh, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với Văn phòng Chính phủ để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đầu mối hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ: Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, số điện thoại: 080.40530/0914680395; Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, số điện thoại: 08040523/0963993803./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Thành viên TCT CCTTHC của TTgCP (để theo dõi);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, HC, PL, TCCB, KHTC, KGVX, QHĐP, QHQT, TKBT; Cục QT; TTTH; Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.