Open navigation

Công văn 8313/VPCP-KTTH ngày 25/10/2023 Đôn đốc khẩn trương trình phương án điều chỉnh giá điện và chính sách hỗ trợ người nghèo người yếu thế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8313/VPCP-KTTH

V/v đôn đốc khẩn trương trình phương án điều chỉnh giá điện và chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tại các văn bản số 944/TTg-KTTH ngày 10 tháng 10 năm 2023 và văn bản số 8309/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thiện nội dung phương án điều chỉnh giá điện, trong đó đánh giá kỹ tác động, nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp, kịp thời, khả thi hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách và các đối tượng yếu thế theo quy định của pháp luật, bảo đảm phương án đề xuất phù hợp với tình hình thực tiễn, mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, phải báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2023 theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 944/TTg-KTTH ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được hồ sơ, báo cáo của Bộ Công Thương về nội dung trên. Văn phòng Chính phủ đề Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 164/NQ- CP ngày 04 tháng 10 năm 2023, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 944/TTg-KTTH ngày 10 tháng 10 năm 2023 và văn bản số 8309/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 10 năm 2023, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ báo cáo Thường trực Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.