Open navigation

Công văn 1028/TTg-KTTH ngày 28/10/2023 Sửa đổi Quyết định 24_2017_QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/TTg-KTTH

V/v sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2023, Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Công Thương khẩn trương sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.